Gausiu

cho hbh ABCD, lấy K bất kì thuộc DC. Đường thẳng AK lần lượt cắt BC,BD tại G,I a, cm GC/GB=GK/GA B,CM AD/AK=BG/GA C, MC. GA=IK. MB

Gausiu
13 tháng 12 2023 lúc 20:30

Trả lời nhanh nhé các ní, yêu mấy ní đang .....

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 tháng 12 2023 lúc 20:47

a: Xét ΔGAB có CK//AB

nên \(\dfrac{GC}{GB}=\dfrac{GK}{GA}\)

b: Xét ΔKAD và ΔKGC có

\(\widehat{KAD}=\widehat{KGC}\)(hai góc so le trong, AD//GC)

\(\widehat{AKD}=\widehat{GKC}\)(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔKAD đồng dạng với ΔKGC

=>\(\dfrac{KA}{KG}=\dfrac{AD}{GC}\)

=>\(\dfrac{KA}{AD}=\dfrac{KG}{GC}\)

=>\(\dfrac{AD}{AK}=\dfrac{GC}{GK}\)

mà \(\dfrac{GC}{GK}=\dfrac{GB}{GA}\)(GC/GB=GK/GA)

nên \(\dfrac{AD}{AK}=\dfrac{BG}{GA}\)

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Châu
Xem chi tiết
Mon an
Xem chi tiết
Chi thối
Xem chi tiết
vũ thị uyên phương
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Hải Vân
Xem chi tiết
Kiên Trần Trung
Xem chi tiết
FF_
Xem chi tiết
pham pham thien
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Ngân
Xem chi tiết