Ôn tập: Phân thức đại số

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:28

Bài 5:

a: Số tiền Tú phải trả khi mua x quyển tập là 8000x(đồng)

Tổng số tiền phải trả khi mua x quyển tập và một hộp bút là:

8000x+60000(đồng)

=>y=8000x+60000

b: Đặt y=220000

=>8000x+60000=220000

=>8000x=160000

=>\(x=\dfrac{160000}{8000}=20\left(quyển\right)\)

Bài 4:

a: Tất cả các điểm có hoành độ là 2023 đều nằm trên đường thẳng x=2023

b: Tất cả các điểm có tung độ là -2024 đều nằm trên đường thẳng y=-2024

Bài 2: \(f\left(x\right)=2x^2\)

a: khi x=3 thì \(f\left(3\right)=2\cdot3^2=2\cdot9=18\)

Khi x=-1 thì \(f\left(-1\right)=2\cdot\left(-1\right)^2=2\cdot1=2\)

Khi x=1/2 thì \(f\left(\dfrac{1}{2}\right)=2\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=2\cdot\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\)

b: f(x)=18

=>\(2x^2=18\)

=>\(x^2=9\)

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=-3\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cam 12345
Xem chi tiết
Bách Bách
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Lê Huy Tường
Xem chi tiết
Tran Hong Quan
Xem chi tiết
Minhchau Trần
Xem chi tiết