Ôn tập: Phân thức đại số

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cho biểu thức

A=(\(\frac{3-x}{x+3}.\frac{x^2+6x+9}{x^2-9}\)):\(\frac{3x^2}{x+3}\)

a, Rút gọn

b, Tính giá trị của biểu thức A với x=\(\frac{-1}{2}\)

c, Tìm giá trị của x để A<0

Akai Haruma
8 tháng 2 2020 lúc 13:57

Lời giải:
a) ĐKXĐ: $x\neq \pm 3; x\neq 0$

\(A=\frac{3-x}{x+3}.\frac{(x+3)^2}{(x-3)(x+3)}.\frac{x+3}{3x^2}\)

\(=-\frac{x+3}{3x^2}\)

b)

Với $x=-\frac{1}{2}\Rightarrow A=-\frac{-\frac{1}{2}+3}{3(\frac{-1}{2})^2}=\frac{-10}{3}$

c)

Để $A< 0\Leftrightarrow -\frac{x+3}{3x^2}< 0$

$\Rightarrow x+3>0\Rightarrow x>-3$

Vậy $x>-3; x\neq 3; x\neq 0$

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Đoàn Phương Linh
Xem chi tiết
Trần Đăng Tuấn
Xem chi tiết
Lê Nguyên Thảo
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Bùi Trung Hiếu
Xem chi tiết
Linh Yoo
Xem chi tiết
Thúy Trần
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Hoàng Khôi
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết