Ôn tập: Phân thức đại số

Hoa Nguyen
Xem chi tiết
Takishima Hotaru
1 tháng 4 2017 lúc 19:54

Do a, b là các số tự nhiên liên tiếp , vì a,b có vai trò như nhau , giả sử b>a

Khi đó b=a+1

khi đó a2+b2+c2=a2+(a+1)2+(a+1)2.a2

=a2+a2+ 2a + 1 + (a2+ 2a + 1 ).a2

=a2+a2+ 2a + 1 + a4 + 2a3 + a2

=a4+a2+1+2a3+2a2+2a+1

=(a2+a+1)2

= ( a(a+1) + 1 )2

vì a(a+1) là tích cua2 2 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2 => a( a+1) chẵn

=> a( a+1) + 1 lẻ

=>(a2+a+1)2 là số chính phương lẻ hay P = a2+ b2+c2 là số chính phương lẻ

chúc bạn học tốt

Bình luận (1)
Takishima Hotaru
1 tháng 4 2017 lúc 19:55

chỗ vì a(a+1 ) là tích của 2 số nguyên liên tiếp nhé , mình đánh nhầm ( sorry)

Bình luận (0)
Takishima Hotaru
Xem chi tiết
Hung nguyen
1 tháng 4 2017 lúc 21:18

Vì x,y,z đôi một cùng dấu nên ta có

\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{y}{x}>0\\\dfrac{z}{y}>0\\\dfrac{x}{z}>0\end{matrix}\right.\)

\(\left(1+\dfrac{y}{x}\right)\left(1+\dfrac{z}{y}\right)\left(1+\dfrac{x}{z}\right)\ge2.\sqrt{\dfrac{y}{x}}.2.\sqrt{\dfrac{z}{y}}.2.\sqrt{\dfrac{x}{z}}=8\)

Dấu = xảy ra khi x = y = z

Thế vô sẽ tính được M

Bình luận (0)
Hoa Nguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Dũng
1 tháng 4 2017 lúc 21:19

Ta có:

P=x2+y2+z2+xy+yz+zx

\(\Rightarrow\) 2P= 2x2+2y2+2z2+2xy+2yz+2xz

= (x+y+z)2+x2+y2+z2

= 9+x2+y2+z2

Ta có x2+y2+z2\(\geq\) xy+yz+zx

\(\Leftrightarrow\) 3(x2+y2+z2)\(\geq\) x2+y2+z2+2xy+2yz+2zx

\(\Leftrightarrow\) 3(x2+y2+z2)\(\geq\) (x+y+z)2

\(\Leftrightarrow\) x2+y2+z2\(\geq\) \(\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\) (1)

Từ đó suy ra: 9 + x2+y2+z2\(\geq\) 9+\(\dfrac{\left(x+y+z\right)^2}{3}\) = 9+\(\dfrac{9}{3}\)=9+3=12

\(\Rightarrow\) 2P\(\geq\)12

\(\Rightarrow\) P\(\geq\)6

Dấu = xảy ra khi x=y=z=1

Vậy MinP = 6 khi x=y=z=1

Bình luận (1)
Mỹ Duyên
1 tháng 4 2017 lúc 20:48

Coi lại đề nhé!!!

Bình luận (1)
Chirido Rika
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Mỹ Duyên
2 tháng 4 2017 lúc 22:44

Bn có sách phát triển toán 8 tập 2 ko? Nếu có thì mở trang 53 bài 399 nhé!!!!

Bình luận (1)
Lê Hà Vy
Xem chi tiết
Lương Sỹ Linh
6 tháng 4 2017 lúc 15:10

đề bỏ d được

Bình luận (0)
Lương Sỹ Linh
6 tháng 4 2017 lúc 16:09

câu a,b,c bài hình đô lương

Bình luận (0)
Lương Sỹ Linh
6 tháng 4 2017 lúc 16:13

Ôn tập: Phân thức đại sốÔn tập: Phân thức đại sốddaaay này

Bình luận (0)
Ha Hoang Vu Nhat
Xem chi tiết
mai
Xem chi tiết
Trọng Chi Ca Vâu
7 tháng 4 2017 lúc 20:52

Q=\(\dfrac{2x}{x^2-x+1}\)=\(\dfrac{2}{x-1+\dfrac{1}{x}}\)\(\in\)Z

\(\Rightarrow\)2\(⋮\)x-1+\(\dfrac{1}{x}\)\(\Rightarrow\)x-1+\(\dfrac{1}{x}\)\(\in\)Ư(2)={-2;-1;1;2}

giải từng TH tính được x=1

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Xem chi tiết
Trọng Chi Ca Vâu
8 tháng 4 2017 lúc 20:33

(x+y):(8-z):(y+z):(10+z)=2:5:3:4

\(\Rightarrow\)\(\dfrac{x+y}{2}=\dfrac{8-z}{5}=\dfrac{y+z}{3}=\dfrac{10+z}{4}\)

giải ra x=-4;y=8;z=-2

Bình luận (0)
Hồ Quế Ngân
Xem chi tiết
Trọng Chi Ca Vâu
10 tháng 4 2017 lúc 20:46

a)P=x2-x+1 đkxđ:x\(\ne\)0;1

b)P=x2-x+1=(x-\(\dfrac{1}{2}\))2+\(\dfrac{3}{4}\)\(\ge\)\(\dfrac{3}{4}\) xảy ra dấu = khi x=\(\dfrac{-1}{2}\)

c)Q=\(\dfrac{2x}{P}\)=\(\dfrac{2}{x-1+\dfrac{1}{x}}\)\(\in\)Z đkxđ:x\(\ne\)0

\(\Rightarrow\)2\(⋮\)x-1+\(\dfrac{1}{x}\)\(\Rightarrow\)x-1+\(\dfrac{1}{x}\)\(\in\)U(2)={-2;-1;1;2}

giải ra x\(\in\){-\(\sqrt{\dfrac{5}{4}}\)+\(\dfrac{3}{2}\);\(\sqrt{\dfrac{5}{4}}\)+\(\dfrac{3}{2}\)}

Bình luận (0)