Ôn tập: Phân thức đại số

Nguyễn Thị Thu Hiền

Hãy chứng tỏ

a, x=\(\frac{3}{2}\) là nghiệm của phương trình 5x-2=3x+1

b, x=2vaf x=3 là nghiệm của phương trình \(x^2\)-3x+7=1+2x

Nguyễn Ngọc Lộc
8 tháng 2 2020 lúc 14:00

a, Ta có : \(5x-2=3x+1\)

=> \(5x-2-3x-1=0\)

=> \(2x=3\)

=> \(x=\frac{3}{2}\) ( đpcm )

b, Ta có : \(x^2-3x+7=1+2x\)

=> \(x^2-3x+7-1-2x=0\)

=> \(x^2-5x+6=0\)

=> \(x^2-2x-3x+6=0\)

=> \(x\left(x-2\right)-3\left(x-2\right)=0\)

=> \(\left(x-3\right)\left(x-2\right)=0\)

=> \(\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\x-2=0\end{matrix}\right.\) => \(\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=2\end{matrix}\right.\) ( đpcm )

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Phan Hoàng Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Luân Ngô Tiên
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Park Lin
Xem chi tiết
Phạm Trung Nguyên
Xem chi tiết
Phạm Trung Nguyên
Xem chi tiết