Ôn tập: Phân thức đại số

Akai Haruma
26 tháng 7 2021 lúc 11:04

Câu 1:

$3x+1=-x+9$

$\Leftrightarrow 3x+x=9-1$

$\Leftrightarrow 4x=8$

$\Leftrightarrow x=2$

Đáp án A.

Bình luận (0)
Akai Haruma
26 tháng 7 2021 lúc 11:05

Câu 2:

$4-2x< 6$

$\Leftrightarrow 4< 2x+6$

$\Leftrightarrow -2< 2x$

$\Leftrightarrow -1< x$ 

Đáp án D.

Bình luận (0)
Akai Haruma
26 tháng 7 2021 lúc 11:06

Câu 3:

$\frac{4x^2}{3-2x}=\frac{9}{3-2x}$

$\Leftrightarrow \frac{4x^2-9}{3-2x}=0$

$\Leftrightarrow \frac{(2x-3)(2x+3)}{3-2x}=0$

$\Leftrightarrow -(2x+3)=0$
$\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}$
Đáp án A.

Bình luận (0)
Akai Haruma
26 tháng 7 2021 lúc 11:07

Câu 4:

C. BPT bậc nhất 1 ẩn $x$

Câu 5:

$(1-x)^2+2x=x^2+1$
$\Leftrightarrow x^2-2x+1+2x=x^2+1$

$\Leftrightarrow x^2+1=x^2+1$ (luôn đúng với mọi $x\in\mathbb{R}$)

Vậy pt có vô số nghiệm $x\in\mathbb{R}$

Đáp án D.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 7 2021 lúc 0:48

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cam 12345
Xem chi tiết
Bách Bách
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền
Xem chi tiết
Lê Huy Tường
Xem chi tiết
Tran Hong Quan
Xem chi tiết
Minhchau Trần
Xem chi tiết