Ôn tập: Phân thức đại số

Cam 12345

a) rút gọn biểu thức sau :(x+2)(x-2)-(x-3)(x+1)

b)Tìm x biết :   x2-4x+3=0

Thúy Hà
6 tháng 1 2021 lúc 21:27

a)=\(x^2-4-x^2+2x+3=2x-1\)

b)\(x^2-4x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-x-3x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)-3\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-3\right)\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-3=0\\x-1=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=3\\x=1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Phạm Trung Hiếu
Xem chi tiết
trang
Xem chi tiết
Lê Lê
Xem chi tiết
Takanashi Hikari
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Đã Ẩn
Xem chi tiết