Ôn tập: Phân thức đại số

Lê Hương Giang

Cho biểu thức A = \(\left(\dfrac{4x}{x+2}+\dfrac{8x^2}{4-x^2}\right):\left(\dfrac{x-1}{x^2-2x}-\dfrac{2}{x}\right)\)

a) Tìm x để giá trị của biểu thức biểu thức A được xác định.

b) Rút gọn A.

c) Tìm giá trị của A biết x+ 2x = 15

d) Tìm x biết |A| > A


Các câu hỏi tương tự
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Takanashi Hikari
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Lê Lê
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết