Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 9

Người theo dõi (8)

Đang theo dõi (1)