Ôn tập Tam giác

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 12:23

a: Xét ΔAHB và ΔAHC có

AB=AC

\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

AH chung

Do đó: ΔAHB=ΔAHC

b: ΔAHB=ΔAHC

=>\(\widehat{AHB}=\widehat{AHC}\)

mà \(\widehat{AHB}+\widehat{AHC}=180^0\)(hai góc kề bù)

nên \(\widehat{AHB}=\widehat{AHC}=\dfrac{180^0}{2}=90^0\)

=>AH\(\perp\)BC

c: XétΔAEH vuông tại E và ΔAFH vuông tại F có

AH chung

\(\widehat{EAH}=\widehat{FAH}\)

Do đó: ΔAEH=ΔAFH

=>HE=HF

d: Xét ΔAHB vuông tại H và ΔGHC vuông tại H có

HA=HG

HB=HC

Do đó: ΔAHB=ΔGHC

=>AB=CG

Ta có: ΔAHB=ΔGHC

=>\(\widehat{HAB}=\widehat{HGC}\)

mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong

nên AB//CG

Bình luận (0)
Đặng Thị Ngọc Vân
6 tháng 12 2023 lúc 12:10

cần gấp lắm luôn ạ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Ngọc
Xem chi tiết
Phạm Thanh Phong
Xem chi tiết
Đào Quỳnh Diễm
Xem chi tiết
tam pham
Xem chi tiết
Trần Huệ
Xem chi tiết
Sonata Dusk
Xem chi tiết
Thuong Hoai
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Violet Chomoldeley Montm...
Xem chi tiết
Viet Anh
Xem chi tiết