Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 29
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (4)