Ôn tập Tam giác

Phạm Thanh Phong

Cho tam giác ABC nhọn cân tại A.Hai đường cao BK và CE cắt nhau tại H. a)Chứng minh tam giác AEC=tam giác AKB b)Kẻ BG vuông góc với BC   (G thuộc EK) c)Kẻ Ax song song với BC cắt BK tại M.Trên tia đối của tia AM lấy điểm Q sao cho AM=AQ.Chứng minh C;E;Q thẳng hàng   

Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 4 2021 lúc 21:40

a) Xét ΔAEC vuông tại E và ΔAKB vuông tại K có 

AC=AB(ΔABC cân tại A)

\(\widehat{EAC}\) chung

Do đó: ΔAEC=ΔAKB(cạnh huyền-góc nhọn)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Tatsu Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Vũ Tuyết Nga
Xem chi tiết
Nguyễn thị nghiên
Xem chi tiết
Thu an Nguyễn
Xem chi tiết
Vũ Mình Châu
Xem chi tiết
Anh Bao
Xem chi tiết
đi lạc người
Xem chi tiết
Linh Lê
Xem chi tiết