Ôn tập Tam giác

Dương Ngọc

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AB= căn 32cm, AH=4cm,HC=4cm

a. Tính AC, BC. Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao?

b. Tính số đo các góc của tam giác HAC

Bùi Lan Anh
27 tháng 3 2020 lúc 19:42

a. Xét \(\Delta BHA\left(\widehat{BHA}=90^o\right)\) có:

\(AB^2=BH^2+AH^2\) ( theo định lí Ta-let)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{32}\right)^2=BH^2+4^2\)

\(\Rightarrow BH^2=16\)

\(\Rightarrow BH=4\left(cm\right)\)

Ta có: \(BC=BH+HC=4+4=8\left(cm\right)\)

Xét \(\Delta ABC\left(\widehat{BAC}=90^o\right)\) có:

\(BC^2=AB^2+AC^2\) ( theo định lí Ta-let)

\(\Rightarrow8^2=\left(\sqrt{32}\right)^2+AC^2\)

\(\Rightarrow AC^2=32\)

\(\Rightarrow AC=\sqrt{32}\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow AB=AC\Rightarrow\Delta ABC\) vuông cân tại A.

b. Ta có: \(HC=HA\left(=4cm\right)\Rightarrow\Delta HAC\) vuông cân tại H

\(\Rightarrow\widehat{HAC}=\frac{180^o-90^o}{2}=45^o\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Bùi Lan Anh
Xem chi tiết
Hà Đặng Thị
Xem chi tiết
Phạm Linh Nhi
Xem chi tiết
Hồng Minhh
Xem chi tiết
phạm khánh linh
Xem chi tiết
phạm khánh linh
Xem chi tiết
Eun Junn
Xem chi tiết
lường khắc hiệp
Xem chi tiết
Trần Bố
Xem chi tiết