Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Phan Gia Huy
Nguễn Vũ Huy
Luong Nguyen
Bùi Thảo Chi
hoài

Đang theo dõi (4)