Ôn tập Tam giác

Sonata Dusk

Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI

a) C/m tam giác DEI = tam giác DFI

b) Các góc DIE và góc DIF là những góc gì?

c) Biết DI = 12cm; EF = 10cm. Hãy tính độ dài cạnh DE

Nguyễn Thị Thảo Vy
2 tháng 4 2019 lúc 19:47

a) C/M ΔDEI = ΔDFI

Xét ΔDEI và ΔDFI, ta có:

DE = DF (ΔDEF cân tại D)

DI : chung

IE = IF (DI trung tuyến)

Vậy ΔDEI = ΔDFI (c-c-c)

b) Các góc DIE và DIF là góc gì

Ta có ΔDEF cân tại D có DI trung tuyến (gt)

⇒ DI cũng là đường cao

Hay DI⊥EF

Vậy \(\widehat{DIE},\widehat{DIF}\) là những góc vuông

c) Tính DE

Ta có DI là trung tuyến ΔDEF

⇒ IE = IF = \(\frac{1}{2}\)EF = \(\frac{1}{2}\).10 = 5 (cm)

Lại có ΔDIE vuông tại I (do \(\widehat{DIE}=90^0\))

⇒ DE2 = DI2 + IE2 (ĐL Py-ta-go)

Hay DE2 = 122 + 52

DE2 = 144 + 25

DE2 = 169

Vậy DE = 13(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Na Lê
Xem chi tiết
quynhanh
Xem chi tiết
Mạnh Bùi Đức
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hoàng
Xem chi tiết
23.LươngTrúcPhương
Xem chi tiết
23.LươngTrúcPhương
Xem chi tiết
MNNT
Xem chi tiết
Khánh Vân Phạm
Xem chi tiết