Hỏi đáp môn Vật lý

1)Trộn lẫn 1 lượng rượu có thể tích V1 và khối lượng m1 vào 1 lượng nước có thể tích V2 và khối lượng m2. Kết luận nào đúng?

A. Khối lượng hỗn hợp (rượu + nước) là m<m1+m2

B. Thể tích hỗn hợp (rượu+nước) là V>V1+V2

C. Thể tích hỗn hợp (rượu+ nước) là V<V1+V2

D. Thể tích hỗn hợp (rượu+nước)là V=V1+V2

2) Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng.

B. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng.

C. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng tăng.

D. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì thể tích của vật cũng tăng.

3) Khả năng hấp thụ nhiệt tốt của 1 vật phụ thuộc vào những yếu tố nào của vật.

A. Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu

B. Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu

C. Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu

D. Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu.

4) Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:

A. Nhiệt năng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và không phụ thuộc vào chất làm nên vật

B. Công thức tính nhiệt lượng là: Q=mc\(\Delta\)t

C. Đơn vị của nhiệt năng, nhiệt lượng đều là jun (J)

D. Nhiệt dung riêng của 1 chất cho biết lượng nhiệt cần thiết làm cho 1 kg chất đó tăng thêm 1oC

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.