Duy Đức Anh Nguyễn

Chào mừng nhà lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, ngài Kim Jong-un, đến thăm Việt Nam
và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, nước ta đã bố trí n em nhỏ (được đánh số
thứ tự từ 1 đến n) đứng bên đường chào đón.
Hình dung con đường các em nhỏ đứng như một trục số Ox, mà em nhỏ thứ i đứng
tại vị trí có tọa độ nguyên x i (1 ≤ x i ≤ 10 9 ). Trên tay mỗi em nhỏ cầm một lá cờ Quốc kỳ của
Việt Nam hoặc Triều Tiên hoặc Mỹ để vẫy chào.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất yêu quý trẻ nhỏ và để lưu lại khoảnh khắc thú vị này,
ông quyết định đứng vào hàng chụp ảnh cùng một số em nhỏ thứ tự liên tiếp theo vị trí đứng
của các em, ông mong muốn rằng trong bức ảnh đó mỗi lá Quốc kỳ của mỗi quốc gia xuất
hiện ít nhất một lần. Chi phí của bức ảnh tính bằng chiều rộng của dãy các em nhỏ cần chụp
(tức là hiệu giữa giá trị lớn nhất với giá trị nhỏ nhất của vị trí các em nhỏ trong ảnh).
Là một người rất tiết kiệm, nhà lãnh đạo mong muốn chi phí cho bức ảnh là nhỏ nhất.
Em hãy lập trình tìm câu trả lời của ngài Kim Jong-un.
INPUT

 Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 10 5 )
 n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai giá trị:
o Số nguyên x i – tọa độ của em nhỏ thứ i trên trục số
o Số nguyên t i – ký hiệu cờ tổ Quốc mà em nhỏ thứ i cầm trên tay, trong đó

3/4

t i = 1 nếu cờ đó là cờ Việt Nam, t i = 2 nếu cờ đó là cờ Triều Tiên, t i = 3 nếu
cờ đó là cờ Mỹ.

 Vị trí các em nhỏ đã được xếp theo thứ tự tăng dần, tức là x 1 < x 2 < x 3 … < x n

OUTPUT
 Chi phí nhỏ nhất của bức ảnh tìm được.
Ví dụ:

INPUT OUTPUT
6
15 1
20 1
22 2
25 2
26 3
30 3

6

* Giải thích ví dụ:
Tọa độ các em nhỏ được thể hiện như hình vẽ dưới đây:

Hình ảnh các lá cờ thể hiện em nhỏ cầm trên tay Quốc kỳ của từng Quốc gia.
Độ rộng nhỏ nhất của bức ảnh thỏa mãn yêu cầu của đề bài từ tọa độ 20 đến 26.
* Ràng buộc:
 50% test đầu tiên có n ≤ 100
 30% test tiếp theo 100 < n ≤ 5000
 20% test cuối cùng 5000 < n ≤ 10 5

Duy Đức Anh Nguyễn

Chào mừng nhà lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, ngài Kim Jong-un, đến thăm Việt Nam
và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, nước ta đã bố trí n em nhỏ (được đánh số
thứ tự từ 1 đến n) đứng bên đường chào đón.
Hình dung con đường các em nhỏ đứng như một trục số Ox, mà em nhỏ thứ i đứng
tại vị trí có tọa độ nguyên x i (1 ≤ x i ≤ 10 9 ). Trên tay mỗi em nhỏ cầm một lá cờ Quốc kỳ của
Việt Nam hoặc Triều Tiên hoặc Mỹ để vẫy chào.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất yêu quý trẻ nhỏ và để lưu lại khoảnh khắc thú vị này,
ông quyết định đứng vào hàng chụp ảnh cùng một số em nhỏ thứ tự liên tiếp theo vị trí đứng
của các em, ông mong muốn rằng trong bức ảnh đó mỗi lá Quốc kỳ của mỗi quốc gia xuất
hiện ít nhất một lần. Chi phí của bức ảnh tính bằng chiều rộng của dãy các em nhỏ cần chụp
(tức là hiệu giữa giá trị lớn nhất với giá trị nhỏ nhất của vị trí các em nhỏ trong ảnh).
Là một người rất tiết kiệm, nhà lãnh đạo mong muốn chi phí cho bức ảnh là nhỏ nhất.
Em hãy lập trình tìm câu trả lời của ngài Kim Jong-un.
INPUT

 Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (1 ≤ n ≤ 10 5 )
 n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai giá trị:
o Số nguyên x i – tọa độ của em nhỏ thứ i trên trục số
o Số nguyên t i – ký hiệu cờ tổ Quốc mà em nhỏ thứ i cầm trên tay, trong đó

3/4

t i = 1 nếu cờ đó là cờ Việt Nam, t i = 2 nếu cờ đó là cờ Triều Tiên, t i = 3 nếu
cờ đó là cờ Mỹ.

 Vị trí các em nhỏ đã được xếp theo thứ tự tăng dần, tức là x 1 < x 2 < x 3 … < x n

OUTPUT
 Chi phí nhỏ nhất của bức ảnh tìm được.
Ví dụ:

INPUT OUTPUT
6
15 1
20 1
22 2
25 2
26 3
30 3

6

* Giải thích ví dụ:
Tọa độ các em nhỏ được thể hiện như hình vẽ dưới đây:

Hình ảnh các lá cờ thể hiện em nhỏ cầm trên tay Quốc kỳ của từng Quốc gia.
Độ rộng nhỏ nhất của bức ảnh thỏa mãn yêu cầu của đề bài từ tọa độ 20 đến 26.
* Ràng buộc:
 50% test đầu tiên có n ≤ 100
 30% test tiếp theo 100 < n ≤ 5000
 20% test cuối cùng 5000 < n ≤ 10

Đinh Duy Linh Bùi
15 tháng 4 lúc 14:44

tự làm đi dễ mà:)))))

 

Bình luận (3)
Đinh Duy Linh Bùi
15 tháng 4 lúc 14:44

tự làm đi dễ mà:)))))

Bình luận (1)
Bùi Anh Tuấn
15 tháng 4 lúc 19:48

mấy bài này bro lấy đâu vậy chứ giống 100% đề thi thử cấp tỉnh của em quá

Bình luận (0)

const fi='input.inp';

fo='output.out';

var f1,f2:text;

n,dem:integer;

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,n);

dem:=0;

repeat

  if n mod 2=0 then

  begin

n:=n div 2;

inc(dem);

end

else

begin 

n:=3*n+1;

dem:=dem+1;

end;

until n=1;

writeln(f2,dem);

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (0)
Bricky
8 tháng 4 lúc 20:12

Không bạn nhé!

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Bùi Anh Tuấn
8 tháng 4 lúc 19:53

duma đề thi thử tỉnh tao

Bình luận (0)

const fi='snt.inp';

fo='snt.out';

var f1,f2:text;

n,i:integer;

a,b:array[1..100]of integer;

{-----------------ham-kiem-tra-so-nguyen-to-------------------------}

function ktra(x:integer):boolean;

var kt:boolean;

i:integer;

begin

kt:=true;

for i:=2 to x-1 do 

  if x mod i=0 then kt:=false;

if kt=true then ktra:=true

else ktra:=false;

end;

{---------------------chuong-trinh-chinh---------------------}

begin

assign(f1,fi); reset(f1);

assign(f2,fo); rewrite(f2);

readln(f1,n);

for i:=1 to n do 

  readln(f1,a[i],b[i]);

for i:=1 to n do 

  if ktra(a[i]-b[i])=true then writeln(f2,'YES')

else writeln(f2,'NO');

close(f1);

close(f2);

end.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN