^dimond gems^
Xem chi tiết
Team LCPT
2 giờ trước (5:49)

Ban đầu S có giá trị là 1 sau đó được  chạy trương trình cho i có giá trị từ 1 đến 10 và S sẽ được cộng i vào 10 lần có nghĩa là S=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 là = 55 nhưng giá trị ban đầu của S là 1 nên kết quả là 56

⇒ Chọn C

Bình luận (0)
Lương Gia Bảo
Xem chi tiết
Team LCPT
2 giờ trước (5:54)

Uses crt;

var

begin clrscr;

k:=1;

s:=0;

while (s<700) do begin

k:=k+1

s:=s+k;

end;

writeln(s,' ',k);

readln;

end; 

Bình luận (0)
haiii9999
Xem chi tiết
Minh Le
8 giờ trước (0:03)

Program HOC24;

var i,n: integer;

S:longint;

begin

write('Nhap n: '); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+i*i;

write('S= ',s);

readln

end.

Bình luận (3)
Hùng Bùi
Xem chi tiết
Minh Le
8 giờ trước (0:04)

Program HOC24;

var i,n: integer;

S:longint;

begin

write('Nhap n: '); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+i;

write('Tong la ',s);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hồng
Xem chi tiết
Minh Le
8 giờ trước (23:34)

Sửa:

S:=0;n:=0;

while s<=10 do

Begin

   n:=n+1;

   s:=s+n;

End;

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hồng
Xem chi tiết
Minh Le
8 giờ trước (23:36)

Cú pháp: while <điều kiện> do <câu lệnh>;

Qúa trình thực hiện: Vòng lặp thực hiện các câu lệnh khi điều kiện của vòng lặp là điều kiện đúng, và dừng lại khi điều kiện vòng lặp là điều kiện sai

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Hồng
Xem chi tiết
Khánh ly
Xem chi tiết
Minh Le
8 giờ trước (23:38)

Program HOC24;

var P: integer;

i: byte;

begin

i:=1;  P:=1;

while i<=10 do

begin

p:=p*i;

i:=i+1;

end;

write('P = ',p);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Le
8 giờ trước (0:09)

Thuật toán máy tính sẽ thực hiện 0 vòng lặp => S = 0

Chương trình:

Program HOC24;

var s,n: integer;

begin

s:=0; n:=2;

while s>=5 do s:=s+n;

write('S= ',s);

readln

end.

Bình luận (1)
Nguyễn Ngọc Thiện Nhân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)