Maximilian
1 giờ trước (14:47)

a) thiếu dấu ; ở cuối 

sửa: for i:=1 to 10 do writeln ('A');

b) sau X ko phải có; mà có : từ 5.. 10 có 2 dấu chấm dư 1 dấu

sửa: var X: array [5..10] of char;

b) thiếu  dấu ; ở cuối câu lệnh

sửa: X:=10; while X=10 do X:=X+5;

d) giá trị đầu và gia trị cuối của câu lệnh phải là só nguyên

sửa: for i:=1 to 10 do writeln('A');

Bình luận (1)
Dat Phan Tat
3 giờ trước (12:34)

Là sao bn??

 

Bình luận (0)
phạm hoàng khánh linh
6 giờ trước (10:22)

progam ban_tu_chon;

uses crt;

var a,b,c :real;

BEGIN

clrscr;

write('nhap canh a thu nhat'); Read(a);

write('nhap canh b thu hai:'); Readln(b);

write('nhap canh c thu ba'); Readln(c);

if (a>=b+c) or (b>=c+a) or (c>=a+b) then write('ba canh tren khong phai cua mot tam giac')

else

if (a=b) or (b=c) or (c=a) then write('tam giac tren la tam giac can');

else

if a=b=c then write('tam giac tren la tam giac deu')

else

if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=c*c+a*a) or (c*c=a*a+b*b) then write('tam giac tren la tam giac vuong');

readln;

END.

Bình luận (0)
Pika Pika
2 giờ trước (14:01)

1x2x3x..x100

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (10:18)

uses crt;

var a:array[1..10]of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to 10 do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (9:57)

*Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím. In ra màn hình dãy số vừa nhập

uses crt;

var a:array[1..10]of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to 10 do 

  write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (9:58)

*Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra các số lẻ

uses crt;

var a:array[1..10]of integer;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

for i:=1 to 10 do 

  if a[i] mod 2<>0 then write(a[i]:4);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 giờ trước (9:59)

*Viết chương chình nhập N số nguyên từ bàn phím in ra màn hình tổng các số cần nhập

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

for i:=1 to n do 

  t:=t+a[i];

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN