Thảo Phương
2 giờ trước (23:14)

loading...  

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:26)

ta có X=4H

mà H=1 đvC

=. X=4 đvC

VẬY X LÀ HELI

khhh là he

Bình luận (0)
hehehehehe
2 giờ trước (23:15)

Ta có NTK (R) = 14 . NTK(H)

=> NTK(R) = 14 . 1

=> NTK(R) = 14đvc

=> R là nguyên tử Nitơ ( N)

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:28)

Ta có  NTK(R) = 14 . 1 (vì ntk của h =1)

=> NTK(R) = 14đvc

=> R là nguyên tử Nitơ 

khhh là N

Bình luận (0)
hehehehehe
2 giờ trước (23:14)

Theo đề ta có e + p + n = 60 <=> 2p + n = 60

Mà n = \(\dfrac{1}{3}.60\) = 20

=> 2p + 20 = 60

<=> 2p = 40

=> e = p = 40 : 2 = 20 

 

Bình luận (0)
Thảo Phương
2 giờ trước (23:17)

loading...  

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:28)

hạt e =20

Bình luận (0)
hehehehehe
2 giờ trước (23:07)

Ta có e + p +n = 50 

Mà số e = số p

=> 2p + n = 50 (1)

Ta lại có 2p = n + 14 (2)

Thay (2) vào (1) ta được 2n + 14 = 50

                                   <=> 2n = 36

                                  <=> n = 18

=> 2p = 18 + 14 = 32

=> p = e = 32 : 2 = 16

Bình luận (0)
Doraemon2611
3 giờ trước (22:35)

Tổng số hạt của nguyên tử `Z` là `40=>2p+n=40`  `(p=n)`   `(1)`

Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là `12` hạt

               `=>2p-n=12`   `(2)`

Từ `(1);(2)=>{(p=13=e),(n=14):}`

Bình luận (0)
Phạm Germany Huy
2 giờ trước (23:30)

Tổng số hạt của nguyên tử Z là 40

⇒ 2 p + n = 40 ( p = n ) ( 1 )

Vì số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 12 hạt

⇒ 2 p − n = 12 ( 2 )

Từ ( 1 ) ; ( 2 ) ⇒ p=e=13

                             n=14

Bình luận (0)
ha ha ha ha
3 giờ trước (22:12)

Ta có p+e+n = 34      
           p = e
=> 2p + n = 34 (1)
      2p - n = 10 (2)
Lấy (1) + (2) ta được: 4p = 44
=> p = 44 : 4 = 11
  n = 34 - 2p
     = 34 - 22 = 12
Vậy p=e=11; n=12

Bình luận (6)
Karik-Linh
3 giờ trước (22:09)

Ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}2p+n=34\\2p-n=10\end{matrix}\right.\) 

=>p=e=11,n=12

 

Bình luận (6)
Phước Lộc
3 giờ trước (22:01)

\(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=54\\p+e=n+14\\p=e\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=17\\e=17\\n=20\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 giờ trước (21:59)

\(\left\{{}\begin{matrix}p=e\\p+e+n=18\\p+e=n+6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=6\\e=6\\n=6\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 giờ trước (21:54)

\(\left\{{}\begin{matrix}p+e+n=52\\p+e=n+16\\p=e\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=17\\e=17\\n=18\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Tho Nguyễn Văn
4 giờ trước (21:39)

Hòa tan hỗn hợp muối ăn và cát vào nước, muối ăn tan trong nước tạo dung dịch muối,cát không tan trong nước ta lọc cát ra khỏi dung dịch được dung dịch nước muối, đem cô cạn nước muối thu được muối. Sử dụng cách trên dựa vào sự khác nhau giữa tính chất của cát và muối: + Cát: không tan trong nước.

Bình luận (1)
hehehehehe
4 giờ trước (21:40)

B1 : Đổ nước vào hỗn hợp

B2 : Khuấy đều, vì muối tan trong nước còn cát không tan nên khi lọc hỗn hợp ta thu được cát

B3 : Hỗn hợp nước muối ta đem chưng cất cho đất khi nước bốc hơi hết , còn lại ta được muối

Bình luận (0)
Trần Mạnh Nguyên
4 giờ trước (21:41)

B1 : Đổ nước vào hỗn hợp

B2 : Khuấy đều, vì muối tan trong nước còn cát không tan nên khi lọc hỗn hợp ta thu được cát

B3 : Hỗn hợp nước muối ta đem chưng cất cho đất khi nước bốc hơi hết , còn lại ta được muối

Bình luận (0)