PhạmBùi Minh Anh
Xem chi tiết
Ẩn danh
Xem chi tiết
hfghfdgdf
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
19 tháng 7 lúc 21:30

a.

\(n_{Fe}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

\(V_{H_2}=0,2.24,79=4,958\left(l\right)\)

b.

\(C\%_{HCl}=\dfrac{0,2.2.36,5.100\%}{100}=14,6\%\)

c.

\(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,2.127.100\%}{11,2+100-0,2.2}=22,92\%\)

Bình luận (0)
Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
17 tháng 7 lúc 22:11

Ta có: MFex(NO3)3 = 242

⇒ 56x + 3.(14 + 16.3) = 242

⇒ x = 1

Bình luận (0)
Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Tuyết Mai
17 tháng 7 lúc 21:47

\(m_{M_2O_3}=2.m_M+3.m_O=160\left(amu\right)\)

\(=>2.m_M+48=160\)

\(=>2.m_M=112\)

\(=>m_M=56\left(amu\right)\)

`=>` NTK của `M` là `56amu`

`M` là `Iron(Fe)`

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
17 tháng 7 lúc 20:11

\(n_{H_2O}=\dfrac{0,18066}{6,022.10^{23}}=3.10^{-25}\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
PhạmBùi Minh Anh
Xem chi tiết
Hải Long
17 tháng 7 lúc 13:27

a) 

$2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2$

$n_{H_2} = \dfrac{5,6}{22,4} = 0,25(mol)$
$n_{Na} = 2n_{H_2} = 0,5(mol) \Rightarrow m_{Na} = 0,5.23 = 11,5(gam)$

b)

$n_{NaOH} = 2n_{H_2} = 0,5(mol)$

$C\%_{NaOH} = \dfrac{0,5.40}{200}.100\% = 10\%$

Bình luận (0)
Hiền Chị
Xem chi tiết
Hải Long
17 tháng 7 lúc 13:31

$CaCO_3 + 2HCl \to CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

$n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = \dfrac{10}{100} = 0,1(mol)$
$n_{NaOH} = \dfrac{50.40\%}{40} = 0,5(mol)$

$\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}} = 5 > 2 \to$ Muối sinh ra là $Na_2CO_3$
$2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O$

Theo PTHH: $n_{Na_2CO_3} = n_{CO_2} = 0,1(mol)$
$n_{NaOH\ dư} = 0,5 - 0,1.2 = 0,3(mol)$
$m_{dd\ sau\ phản\ ứng} = m_{CO_2} + m_{dd\ NaOH} = 54,4(gam)$

$C\%_{Na_2CO_3} = \dfrac{0,1.106}{54,4}.100\% = 19,5\%$

$C\%_{NaOH\ dư} = \dfrac{0,3.40}{54,4}.100\% = 22,1\%$

Bình luận (0)
PhạmBùi Minh Anh
Xem chi tiết
Lê Ng Hải Anh
16 tháng 7 lúc 20:04

\(CaCO_3\underrightarrow{t^o}CaO+CO_2\)

Theo ĐLBT KL: mCaCO3 = mCaO + mCO2

⇒ mCO2 = 1000 - 560 = 440 (kg) = a

Bình luận (0)