Nguyễn Duy Khang
18 phút trước

Theo đề bài, ta có:

\(NTK_X=4NTK_O\\ \Leftrightarrow NTK_X=4.16=64\left(đvC\right)\)

=> X là đồng 

KHHH: Cu

Bình luận (0)
Dzịt
37 phút trước

Ta có: p = e

=> p + e + n = 34  <=> 2p + n = 34 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10:

=> 2p - n = 10 (2)

Từ (1) và (2) => p = e = 11; n = 12

=> A là Natri (Na) - 23 đvC

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
53 phút trước

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}x=n_{N_2}\left(mol\right)\\y=n_{O_2}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(m_{N_2}+m_{O_2}=\sum m_{hh}\\ \Leftrightarrow28x+32y=17,6\left(1\right)\)

\(V_{N_2}+V_{O_2}=\sum V_{hh}\\ \Leftrightarrow22,4x+22,4y=13,44\left(2\right)\)

\(\xrightarrow[\left(2\right)]{\left(1\right)}\left\{{}\begin{matrix}x=0,4\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

Vậy \(n_{N_2}=0,4\left(mol\right);n_{O_2}=0,2\left(mol\right)\)

Bình luận (2)
Nguyễn Duy Khang
58 phút trước

1. Đúng

2. Sai

3. Đúng

4. Sai

Bình luận (0)
Dzịt
59 phút trước

1. H2O

2. NaHSO3

3. NaH

4. Na2S

5. SO3

6. H2SO4

7. NaOH

8. Na2SO3

9. SO2

10. H2S

 

Bình luận (0)
Dzịt
48 phút trước

4Fe: 4 nguyên tử sắt

2O2: 2 nguyên tử oxi

2CO2: 2 phân tử cacbon đioxit

NaCl: 1 phân tử natri clorua

5P: 5 nguyên tử photpho

Ag: 1 nguyên tử bạc

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN