Doraemon2611
59 phút trước

`n_[FeO]=[14,4]/72=0,2(mol)`

`a)PTHH:`

`FeO + 2HCl -> FeCl_2 + H_2 O`

`0,2`       `0,4`            `0,2`                          `(mol)`

`b)m_[FeCl_2]=0,2.127=25,4(g)`

`c)m_[dd HCl]=[0,4.36,5]/10 .100=146(g)`

`d)C%_[FeCl_2]=[25,4]/[14,4+146].100~~15,84%`

Bình luận (0)
lanh nguyen
Doraemon2611
10 giờ trước (19:51)

`n_[Zn]=13/65=0,2(mol)`

`Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 \uparrow`

`0,2`   `0,4`                             `0,2`       `(mol)`

`a)V_[H_2]=0,2.22,4=4,48(l)`

`b)C_[M_[HCl]]=[0,4]/[0,2]=2(M)`

 

Bình luận (2)
Nguyễn Quang Minh
10 giờ trước (19:53)

\(n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\\ pthh:Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\) 
          0,2        0,4                       0,2 
\(V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(L\right)\\ C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{0,4}{0,2}=2M\)

Bình luận (0)
TẠ THỊ THỦY
Tuệ Lâm Đỗ
10 giờ trước (20:30)

C50 :

X1 : Ba(OH)

X2 : Ca(HCO3)2

\(Ba\left(OH\right)_2+Ca\left(HCO_3\right)_2\rightarrow BaCO_3+CaCO_3+2H_2O\)

X3 : Ca 

X4 : H2O

\(Ca+2H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2+H_2\)

X5 : FeCl3

X6 : Na2CO3

\(2FeCl_3+3Na_2CO_3+3H_2O\rightarrow2Fe\left(OH\right)_3+3CO_2+6NaCl\)

51 :

\(\left(1\right)2Fe+3Cl_2\underrightarrow{t^o}2FeCl_3\)

\(\left(2\right)FeCl_3+3AgNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+3AgCl\)

\(\left(3\right)Fe\left(NO_3\right)_3+NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_3+NaNO_3\)

\(\left(4\right)2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

\(\left(5\right)Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

\(\left(6\right)Fe+HNO_{3\left(đ,n\right)}\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO_2+H_2O\)

\(\left(7\right)2FeCl_3+3H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+6HCl\)

\(\left(8\right)2Fe\left(NO_3\right)_3+Zn\rightarrow2Fe\left(NO_3\right)_2+Zn\left(NO_3\right)_2\)

\(\left(9\right)Fe\left(OH\right)_3+3HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+H_2O\)

\(\left(10\right)Fe_2O_3+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+H_2O\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
9 giờ trước (21:34)

Câu 50:

a) X1, X2 là Ca(HCO3)2, Ba(OH)2

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 ---> CaCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

b) X3, X4 là Ca, H2O

Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2

c) X5, X6 là FeCl3, Na2CO3

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O ---> 2Fe(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2

___________________________________________________

51)

(1) 2Fe + 3Cl2 --to--> 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3AgNO3 ---> 3AgCl↓ + Fe(NO3)3 

(3) Fe(NO3)3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3↓ + 3NaNO3

(4) 2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + 3CO --to--> 2Fe + 3CO2

(6) Fe + 3AgNO3 ---> Fe(NO3)3 + 3Ag↓

(7) 2FeCl3 + 3H2SO4(đặc, nóng) ---> Fe2(SO4)3 + 6HCl

(8) Fe + 2Fe(NO3)3 ---> 3Fe(NO3)2

(9) Fe(OH)3 + 3HNO3 ---> Fe(NO3)3 + 3H2O

(10) Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

___________________________________________________

52)

a) 

2Na + 2HCl ---> 2NaCl + H2

\(2NaCl+2H_2O\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}2NaOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\)

NaOH + HNO3 ---> NaNO3 + H2O

Cu + 2NaNO3 + 2H2SO4 (đặc, nóng) ---> Na2SO4 + CuSO4 + 2NO2↑ + 2H2O

b) 

4Na + O2 --to--> 2Na2O

Na2O + H2O ---> 2NaOH

2NaOH + CO2 ---> Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O ---> 2NaHCO3

NaHCO3 + NaOH ---> Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + 2HCl ---> 2NaCl + CO2↑ + H2O

NaCl + AgNO3 ---> AgCl↓ + NaNO3

c)

4FeS2 + 11O2 --to--> 2Fe2O3 + 8SO2

\(2SO_2+O_2\xrightarrow[V_2O_5]{t^o}2SO_3\)

SO3 + H2O ---> H2SO4

2H2SO4(đặc, nóng) + Zn ---> ZnSO4 + SO2↑ + 2H2O

SO2 + Br2 + 2H2O ---> H2SO4 + 2HBr

H2SO4 + Ba(OH)2 ---> BaSO4↓ + 2H2O

d)

4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

\(2Al_2O_3\xrightarrow[criolit\left(Na_3AlF_6\right)]{\text{điện phân nóng chảy}}4Al+3O_2\uparrow\)

2NaOH + 2Al + 2H2O ---> 2NaAlO2 + 3H2

NaAlO2 + HCl + H2O ---> Al(OH)3↓ + NaCl

2Al(OH)3 --to--> Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 3H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + 3H2O

Al2(SO4)3 + 3BaCl2 ---> 3BaSO4↓ + 2AlCl3 

\(2AlCl_3\xrightarrow[]{\text{điện phân dung dịch}}2Al+3Cl_2\uparrow\)

e)

Zn + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2

2Zn + O2 --to--> 2ZnO

ZnO + CO --to--> Zn + CO2

ZnO + 2NaOH ---> Na2ZnO2 + H2

Na2ZnO2 + 4HCl(dư) ---> 2NaCl + ZnCl2 + 2H2O

ZnCl2 + 4NaOH(dư) ---> Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

ZnCl2 + 2NaOH ---> Zn(OH)2↓ + 2NaCl

Zn(OH)2 --to--> ZnO + H2O

g)

\(N_2+O_2\xrightarrow[]{3000^oC}2NO\uparrow\)

2NO + O2 ---> 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O ---> 4HNO3 

2HNO3 + CuO ---> Cu(NO3)2 + H2O

3Cu + Cu(NO3)2 + 8HCl ---> 4CuCl2 + 2NO↑ + 4H2O

CuCl2 + Ca(OH)2 ---> Cu(OH)2↓ + CaCl2

Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O

CuO + H2 --to--> Cu + H2O

Cu + 2FeCl3 ---> 2FeCl2 + CuCl2 

h) X là Al 

(1) \(2Al_2O_3\xrightarrow[criolit\left(Na_3AlF_6\right)]{\text{điện phân nóng chảy}}4Al+3O_2\uparrow\)

(2) 2Al + Ca(OH)2 + 2H2O ---> Ca(AlO2)2 + 3H2

(3) Ca(AlO2)2 + CO2 + H2O ---> CaCO3↓ + 2Al(OH)3↓ + 3H2O

(4) Al(OH)3 + 3HCl ---> AlCl3 + 3H2O

(5) AlCl3 + 3AgNO3 ---> 3AgCl↓ + Al(NO3)3

(6) 2Al(NO3)3 + 3Mg ---> 3Mg(NO3)2 + 2Al↓

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
9 giờ trước (21:35)

52 ) . 

a ) .

\(2Na+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2\)

\(2NaCl+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2+Cl_2\)

\(2NaOH_{\left(loãng\right)}+2NO_2\rightarrow NaNO_3+H_2O+NaNO_2\)

\(Cu+2NaNO_3+2H_2SO_{4\left(đặc\right)}\rightarrow Na_2SO_4+CuSO_4+2NO_2+2H_2O\)

\(2NO_2+2NaOH\rightarrow NaNO_3+H_2O+NaNO_2\)

\(_{---------------------------------------------------}\)

b ) .

\(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

\(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+H_2O\rightarrow NaHCO_3+NaOH\)

\(NaHCO_3+NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

\(Na_2CO_3+HCl\rightarrow NaCl+NaHCO_3\)

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\)

\(_{-----------------------------------------------}\)

c ) . 

\(FeS_2+2O_2\underrightarrow{t^o}Fe+2SO_2\)

\(2SO_2+O_2\underrightarrow{t^o}2SO_3\)

\(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(H_2SO_4+H_2\underrightarrow{t^o}SO_2+2H_2O\)

\(2SO_2+2H_2O+O_2\underrightarrow{t^o}2H_2SO_4\)

\(H_2SO_4+Ba\rightarrow BaSO_4+H_2\)

\(_{------------------------------------}\)

d ) . 

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\)

\(2Al_2O_3\underrightarrow{criolit}4Al+3O_2\)

\(Al+NaO_2\rightarrow NaAlO_2\)

\(NaAlO_2+H_2O+HCl\rightarrow Al\left(OH\right)_3+NaCl\)

\(2Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o\left(>575^oC\right)}Al_2O_3+2H_2O\)

\(Al_2O_3+2H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2O\)

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+3BaCl_2\rightarrow2AlCl_3+3BaSO_4\)

\(2AlCl_3+3Mg\rightarrow2Al+3MgCl_2\)

\(_{-------------------------------------------------}\)

e ) . 

\(Na_2ZnO_2+H_2\leftarrow Zn+2NaOH\)

\(2Znn+O_2⇌2ZnO\)

\(ZnO+2NaOH\rightarrow Na_2ZnO_2+H_2O\)

điều chế ZnCl2 từ Na2ZnO2 cần 2 bước ý bn=)

b1 : \(Na_2ZnO_2+CO_2+H_2O\rightarrow2NaHCO_3+Zn\left(OH\right)_2\)

b2 : cho Zn ( OH)2 td vs HCl

\(Zn\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow ZnCl_2+2H_2O\)

\(ZnCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Zn\left(OH\right)_2\)

\(Zn\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o\left(100-250^oC\right)}ZnO+H_2O\)

\(_{---------------------------------------------}\)

câu f mất tiêu hã bà :>

g ) . 

\(N_2+O_2\underrightarrow{t^o}2NO\)

\(2NO+O_2\underrightarrow{t^o}2NO_2\)

\(3NO_2+H_2O\rightarrow2HNO_3+NO\)

\(2HNO_3+CuO\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+H_2O\)

\(Cu\left(NO_3\right)_2+3Cu+8HCl\rightarrow4H_2O+2NO+4CuCl_2\)

\(CuCl_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+CaCl_2\)

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o\left(40-80^oC\right)}CuO+H_2O\)

\(3CuO+2Al\underrightarrow{t^o\left(ánh.sáng\right)}3Cu+Al_2O_3\)

 

 

 

Bình luận (0)
Tuyên Nguyễn Duy
Kudo Shinichi
10 giờ trước (20:27)

 Câu 47:

Số thứ tựKí hiệuXác định chất
1ASO2
2BFe2O3
3CS
4DH2O
5EFe
6FFeS
7GFeCl2
8HFe(OH)2
9INaCl
10JFe(OH)3
11LH2

4FeS2 + 11O2 --to--> 8SO2↑ + 2Fe2O3 

SO2 + 2H2S ---> 3S↓ + 2H2O

S + Fe --to--> FeS

FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2↓ + 2NaCl

2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2 --to--> 2Fe + 3H2O

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2S↑
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O ---> 4Fe(OH)3

___________________________________________________

Câu 48:

Số thứ tựKí hiệuXác định chất
1AHCl
2BH2S
3CFeCl2
4DCuS
5EH2SO4
6FSO2
7GS
8HH2O
9JCl2
10LFeCl3
11MI2
12NKCl

FeS + 2HCl ---> H2S↑ + FeCl2 

2H2S + SO2 ---> 3S↓ + 2H2O

2FeCl3 + 2KI ---> 2FeCl2 + I2↓ + 2KCl

H2S + CuSO4 ---> CuS↓ + H2SO4

2FeCl2 + Cl2 --to--> 2FeCl3

___________________________________________________

Câu 49:

a) X1, X2 là KMnO4, HCl

2KMnO4 + 16HCl --đun nhẹ--> 5Cl2↑ + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

b) X3, X4, X5 là H2S, Cl2, H2O

H2S + 4Cl2 + 4H2O ---> H2SO4 + 8HCl

c) A1, A2 là H2S, O2

2H2S + 3O2 --to--> 2H2O + 2SO2

d) X, Y là H2PO4, OH

Ca(H2PO4)2 + 2Ca(OH)2 ---> Ca3(PO4)2 + 4H2O

e) D1, D2, D3 là NaCl, H2SO4, KMnO4

10NaCl + 8H2SO4 + 2KMnO4 ---> 5Cl2↑ + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + 8H2O

f) G1, G2, G3 là CaCO3, KOH, H2O

KHCO3 + Ca(OH)2 ---> CaCO3↓ + KOH + H2O

g) L1, L2, L3 là Al2(SO4)3, K2SO4, H2O

Al2O3 + 6KHSO4 ---> Al2(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2O

Bình luận (1)
Tuyên Nguyễn Duy
Kudo Shinichi
12 giờ trước (18:24)

Bài 14:

A, B, D, E, F lần lượt là KCl, O2, KOH, Cl2, H2O

\(2KClO_3\xrightarrow[MnO_2]{t^o}2KCl+3O_2\uparrow\\ 2KCl+2H_2O\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}2KOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\\ 2KOH+Cl_2\rightarrow KCl+KClO+H_2O\)

Bài 15:

A, B, D, E, F, G, X, Y, Z lần lượt là Fe3O4, HCl, FeCl2, Cl2, FeCl3, KOH, Fe2O3, H2, CO, C

Fe3O4 + 4H2 --to--> 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO --to--> 3Fe + 4CO2

Fe3O4 + 4C --to--> 3Fe + 4CO

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

2FeCl2 + Cl2 --to--> 2FeCl3

FeCl3 + 3KOH ---> Fe(OH)3 + 3KCl

2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

_________________________________________________

Bài 16:

a)

A, B là FeCl2, Fe(OH)2

(1) Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2LiOH ---> Fe(OH)2 + 2LiCl

(3) Fe(OH)2 + H2SO4 ---> FeSO4 + 2H2O

b)

C, D, E là CuCl2, Cu(OH)2, CuO

(1) CuCl2 + Ba(OH)2 ---> Cu(OH)2 + BaCl2

(2) Cu(OH)2 --to--> CuO + H2O

(3) CuO + CO --to--> Cu + CO2

_________________________________________________

20)

A, B, C, D, E, F, G lần lượt là Fe, FeCl2, FeCl3, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeO, Fe2O3

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 --to--> 2FeCl3

2FeCl3 + Fe ---> 3FeCl2

FeCl2 + Ca(OH)2 ---> Fe(OH)2 + CaCl2

FeCl3 + 3NaOH ---> Fe(OH)3 + 3NaCl

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 ---> 4Fe(OH)3 

\(Fe\left(OH\right)_2\xrightarrow[\text{chân không}]{t^o}FeO+H_2O\)

2Fe(OH)3 --to--> Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + CO --to--> 2FeO + CO2

FeO + H2 --to--> Fe + H2O

Fe2O3 + 2Al --to--> 2Fe + Al2O3

_________________________________________________

A, B, C, D, E lần lượt là Cu, CuS, CuO, CuCl2, CuSO4

Dãy trên:

Cu + S --to--> CuS

2CuS + 3O2 --to--> 2CuO + 2SO2

CuO + 2HCl ---> CuCl2 + H2O

\(CuCl_2\xrightarrow[]{\text{điện phân dung dịch}}Cu+Cl_2\uparrow\)

Dãy dưới:

2CuS + 3O2 --to--> 2CuO + 2SO2

CuO + H2 --to--> Cu + H2O

Cu + 2H2SO4(đặc, nóng) ---> CuSO4 + SO2 + 2H2O

CuSO4 + Fe ---> FeSO4 + Cu

Bình luận (0)
TẠ THỊ THỦY
Kudo Shinichi
13 giờ trước (17:44)

Bài 10:

A, B, C, D, E lần lượt là Cl2, HCl, MnCl2, NaCl, NaClO

(1) H2 + Cl2 --as--> 2HCl

(2) 4HCl + MnO2 ---> MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

(3) Cl2 + 2NaOH ---> NaCl + NaClO + H2O

______________________________________________________

Bài 11:

a)

A, B, C, D, E lần lượt là CO, CO2, Ca(OH)2, CaCO3, H2O

3CO + Fe2O3 --to--> 2Fe + 3CO2

2CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ---> 2CaCO3↓ + 2H2O

Ca(HCO3)2 --to--> CaCO3 + CO2 + H2O

b)

A, B, C, D, E lần lượt là H2, HCl, FeCl2, NaOH, Fe(OH)2

Cl2 + H2 --as--> 2HCl

2HCl + Fe ---> FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2↓ + 2NaCl

Fe(OH)2 + 2HCl ---> FeCl2 + 2H2O

______________________________________________________

Bài 12:

\(C\rightarrow CO\rightarrow CO_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\rightarrow CaCO_3\rightarrow CaCl_2\)

2C + O2 --to--> 2CO

2CO + O2 --to--> 2CO2

2CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 --to--> CaCO3 + CO2 + H2O

CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
12 giờ trước (17:52)

Xin lỗi, mình không để ý thấy bài 13

Bài 13:

A, B, C, D lần lượt là NaCl, Cl2, HCl, FeCl2

(1) Cl2 + 2Na --to--> 2NaCl

(2) \(2NaCl+2H_2O\xrightarrow[\text{có màng ngăn}]{\text{điện phân}}2NaOH+Cl_2\uparrow+H_2\uparrow\)

(3) Cl2 + H2 --as--> 2HCl

(4) 4HCl + MnO2 ---> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(5) 2HCl + Fe ---> FeCl2 + H2

(6) FeCl2 + 2NaOH ---> Fe(OH)2 + 2NaCl

(7) NaOH + HCl ---> NaCl + H2O

(8) NaCl + H2SO4(đặc, nóng) ---> NaHSO4 + HCl

Bình luận (0)
SIRO
Nguyễn Quang Minh
15 giờ trước (15:09)

\(\left(1\right)2H_2O\underrightarrow{\text{đ}p}2H_2+O_2\\ \left(2\right)4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\\ \left(3\right)Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ \left(4\right)NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\\ \left(5\right)H_2O+SO_3\rightarrow H_2SO_4\\ \left(6\right)H_2SO_4+Zn\rightarrow ZnSO_4+H_2\\ \left(7\right)H_2+CuO\underrightarrow{t^o}Cu+H_2O\\ \left(8\right)2Cu+O_2\underrightarrow{t^o}2CuO\\ \left(9\right)CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
13 giờ trước (17:15)

1, Vì như vậy để liên tiếp sục khí O2 vào nước, trong nước cũng có oxi nhưng nồng độ thấp nên phải sục khí O2 vào để duy trì sự sống cho các con cá

---> không đồng ý với ý kiến trên

2, Phương pháp: làm lạnh dd xuống một nhiệt độ thấp hơn một chút, quan sát:

- Nếu có tinh thể màu trắng tách ra khỏi dd ---> dd đó đã bão hoà

- Nếu không có hiện tượng gì ---> dd đó chưa bão hoà

Bình luận (7)
Nguyễn Quang Minh
20 giờ trước (10:40)

\(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\\ pthh:Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) 
           0,1                        0,1 
\(m_{FeSO_4}=152.0,1=15,2\left(g\right)\)

Bình luận (1)
Tường Vânn
Nguyễn Quang Minh
21 giờ trước (9:43)

\(1D\\ 2B\\ 3B\\ 4C\\ 5C\\ 6A\)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
20 giờ trước (9:51)

\(1\\ a,Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\\ b,4H_2+Fe_3O_4\underrightarrow{t^o}3Fe+4H_2O\\ c,4Al+3O_2\underrightarrow{t^o}2Al_2O_3\\ d,Na+H_2O\rightarrow NaOH+\dfrac{1}{2}H_2\) 

trích 1 ít dung dịch ra làm mẫu thử , đánh stt 
nhúng quỳ tím vào 3 dd 
hóa xanh : KOH
hóa đỏ : HCl 
không đổi màu : NaCl 

\(n_{Mg}=\dfrac{9,6}{24}=0,4\left(mol\right)\\ pthh:Mg+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2\)  
           0,4       0,4            0,4            0,4 
\(V_{H_2}=0,4.22,4=8,96\left(l\right)\\ m_{H_2SO_4}=0,4.98=39,2\left(g\right)\\ m_{\text{dd}H_2SO_4}=\dfrac{100.39,2}{20}=196\left(g\right)\\ m_{\text{dd}}=9,6+196-\left(0,4.2\right)=204,8\left(g\right)\\ C\%_{MgSO_4}=\dfrac{0,4.120}{204,8}.100\%=23,4375\%\)
 

Bình luận (0)