zama
3 giờ trước (23:26)

oho

Bình luận (0)

Câu 4

1)

2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

Ag + HCl \(\rightarrow\) Không phản ứng

nH2 = \(\dfrac{10,08}{22,4}=0,45mol\)

Theo pt: nAl = \(\dfrac{2}{3}nH_2=0,3mol\)

=> mAl = 0,3.27 = 8,1g

%mAl = \(\dfrac{8,1}{40}.100\%=20,25\%\)

%mAg = 100% - 20,25 % = 79,75%

2)

Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2

Chất rắn không tan: Cu

=> mMg + mFe = 4g

Đặt nMg = x mol

       nFe = y mol

=> 24x + 56y = 4 (1)

nH2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

Theo pt: nH2 = nMg + nFe 

=> x + y = 0,1 (2)

Từ 1 và 2 => x = 0,05 , y = 0,05 mol

\(\%Mg=\dfrac{0,05.24}{4,64}.100\%=25,86\%\)

\(\%mFe=\dfrac{0,05.56}{4,46}.100\%=60,34\%\)

\(\%mCu=100\%-25,86\%-60,34\%=13,8\%\)

b) Theo pt: nH2SO4 = nMg + nFe = 0,1 mol

=> mH2SO4 = 0,1.98 = 9,8g

=> mddH2SO4 = 98 : 24,5% = 400g

Bình luận (0)
Maximilian
4 giờ trước (22:53)

nMg = 4.8/24 = 0.2 (mol) 

Mg + 2HCl => MgCl2 + H2 

0.2.................................0.2

CuO + H2 -to-> Cu + H2O 

...........0.2..........0.2

mCu = 0.2*64 = 12.8 (g) 

 

Bình luận (0)

a) PTHH: Mg +  2HCl -> MgCl2 + H2

0,2____________0,4___0,2___0,2(mol)

CuO + H2 -to-> Cu + H2O

0,2___0,2____0,2(mol)

b) =>mCu=0,2.64=12,8(g)

Bình luận (0)
Maximilian
4 giờ trước (22:33)

mddNaCl = 100 + 40 = 140 (g) 

C% NaCl = 40/140 * 100% = 28.57%

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 giờ trước (22:34)

Áp dụng CT : C% = S/(S + 100)  .100%

Ta có : 

C% NaCl = 40/(100 + 40)  .100% = 28,57%

Bình luận (0)
Maximilian
4 giờ trước (22:34)

Fe3O4 + 4CO -to-> 3Fe + 4CO2 

0.2...........0.8...........0.6......0.2

VCO2 = 0.8*22.4 = 17.92 (l) 

mFe = 0.6*56 = 33.6 (g) 

BTKL : 

mFe = 0.2*232 + 0.8*28 - 0.2*44 = 33.6 (g) 

Bình luận (1)
Duy Ank
4 giờ trước (22:43)

Tiếp tục với bài của anh Maximilian

Cách 2: 

Theo PTHH: \(n_{Fe}=3n_{Fe_3O_4}=0,6\left(mol\right)\) \(\Rightarrow m_{Fe}=0,6\cdot56=33,6\left(g\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
4 giờ trước (22:33)

a) Zn + H2SO4 $\to$ ZnSO4 + H2

b) n H2 = n Zn = 0,85/65 = 17/1300 mol

=> V H2 = 17/1300 .22,4 = 0,292(lít)

Bình luận (0)
Duy Ank
4 giờ trước (22:34)

PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{Zn}=\dfrac{0,65}{65}=0,01\left(mol\right)=n_{H_2}\) \(\Rightarrow V_{H_2}=0,01\cdot22,4=0,224\left(l\right)\)

*P/s: Sửa 0,85 \(\rightarrow\) 0,65

Bình luận (0)
Phong Thần
4 giờ trước (22:24)

Axit là các hợp chất hóa học có thể hòa tan trong nước và có vị chua

Bình luận (0)

Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hihdro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại

Bình luận (0)
Maximilian
5 giờ trước (22:15)

Em đăng câu hỏi bằng hình ảnh thì phải kèm theo hỗ trợ bài nào , chứ ai lại post lên như đúng rồi thế hả em.

Bình luận (1)

undefined

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (1)

Em chụp anh thấy cứ bị xén đi 1 góc nội dung á em!

Bình luận (0)
Maximilian
5 giờ trước (21:53)

nFe = 11.2/56 = 0.2 (mol) 

Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 

0.2.........0.2..........0.2..........0.2

mH2 = 0.2*2 = 0.4 (g) 

CM H2SO4 = 0.2/0.2 = 1 (M) 

mFeSO4 = 0.2*152 = 30.4 (g) 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
5 giờ trước (21:54)

a) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

b) n H2 = n Fe = 11,2/56 = 0,2 mol

=> V H2 = 0,2.22,4 = 4,48(lít)

c) n H2SO4 = nFe = 0,2 mol

=> CM H2SO4 = 0,2/0,2 = 1M

d) Muối đó là Sắt II sunfat

n FeSO4 = n Fe = 0,2 mol

m FeSO4 = 0,2.152 = 30,4 gam

Bình luận (0)
Maximilian
5 giờ trước (21:52)

Cl2 + H2 -to-> 2HCl 

CuO + 2HCl => CuCl2 + H2O 

CuCl2 + 2AgNO3 => Cu(NO3)2 + 2AgCl

Bình luận (0)
traitimtrongvang
5 giờ trước (21:53)

\(Cl_2 + H_2 \xrightarrow{ánh\ sáng} 2HCl\\ CuO + 2HCl \to CuCl_2 + H_2O\\ CuCl_2 + 2AgNO_3 \to 2AgCl + Cu(NO_3)_2\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN