Nguyễn acc 2
2 giờ trước (11:04)

\(\dfrac{4}{6}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{5}{2}\\ =\dfrac{8}{12}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{30}{12}\\ =\dfrac{41}{12}\)

Bình luận (1)
Anime khắc nguyệt
2 giờ trước (11:04)

\(=\dfrac{8}{12}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{30}{12}=\dfrac{41}{12}\)

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
2 giờ trước (11:04)

\(=\dfrac{8}{12}+\dfrac{3}{12}+\dfrac{30}{12}\)

\(=\dfrac{41}{12}\)

Bình luận (0)
Vô danh
3 giờ trước (9:38)

`8` giờ `15` phút - `6` giờ `20` phút = `1` giờ `55` phút = `23/12` giờ

Bình luận (0)
Lê Michael
3 giờ trước (9:40)

Đáp án:

\(\text{= 1 giờ 55 phút}\)

\(55:60=\dfrac{55}{60}=\dfrac{11}{12}+1=\dfrac{23}{12}giờ\)

hoặc \(1\dfrac{11}{12}giờ\)

 

Bình luận (0)
FAN ST - Hiha
3 giờ trước (9:49)

\(\dfrac{23}{12}\)

Bình luận (0)
Apocalypse
4 giờ trước (8:55)

tổng của 5 số là:

138 x 5 = 690

tổng của 3 số đầu là: 

127 x 3 = 381

=> tổng của 2 số cuối là:

690 - 381 = 309

tổng của 3 số cuối là:

148 x 3 = 444

số ở giữa là:

444 - 309 = 135

đ/s: 135

Bình luận (0)
Lê Loan
4 giờ trước (9:02)

138 là trung bình cộng của 5 số ,nên tổng 5 số là :

138 . 5 =690 

tổng của 3 số đầu tiên là 

127 .3 =381 

tổng của 3 số cuối cùng là 

148 . 3= 444

tổng của 2 số đầu tiên là 

690 -444 = 246

số ở giữa là số đứng thứ 3 , nên số ở giữa là 

381 -246=135

Bình luận (1)
Pé Pïnʚɞ︵²⁰⁰⁴
4 giờ trước (9:03)

Là 135.

Bình luận (1)
Lê Michael
5 giờ trước (8:22)

Gọi tổng đó là A

A = 0,1+ 0,2+ 0,3+ 0,4+.......+1,9

Có tất cả số hạng là:

( 1,9 - 0,1) : 0,1 + 1 = 19 (số hạng)

Tổng của A là:

( 1,9 + 0,1) x 19 : 2 = 19

Bình luận (0)
Apocalypse
5 giờ trước (8:22)

số số hạng là:

(1,9 - 0,1) : 0,1 + 1 = 19 (số hạng)

tổng là:

(1,9 + 0,1) x 19 : 2 = 19

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
15 giờ trước (22:30)

độ dài chiều dài là : 

\(\left(14+\dfrac{5}{4}\right):4x5=\dfrac{305}{16}\) (m)

diện tích sân là :

\(\dfrac{305}{16}\) x 14 =266,875 ( m^2 ) 

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
15 giờ trước (22:31)

chiều dài là :

  (14+5/4):4x5 = 305/16(m)

diện tích là :

       305/16x14 = 266,875(m2)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
15 giờ trước (22:26)

ta coi giá vốn là 100 

thì giá bán được là 

100 x 20% = 20 

lãi số phần trăm là 

20 : 80 x 100 % = 25 ( %) 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 giờ trước (22:02)

30,02

Bình luận (0)

30,02

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
15 giờ trước (22:03)

30,02

Bình luận (0)
Cihce
15 giờ trước (21:59)

Đơn vị.

Bình luận (1)
αβγ δεζ ηθι
15 giờ trước (21:59)

8/1000

Bình luận (0)
Minh acc 3
15 giờ trước (22:00)

8/1000

Bình luận (0)
Minh Hồng
14 giờ trước (22:58)

Tổng 3 số là số bé nhất có 3 chữ số \(\Rightarrow\) Tổng 3 số là 100.

Ba lần số thứ nhất là: \(100-28=72\)

Số thứ nhất bằng số thứ hai và bằng: \(72:3=24\)

Số thứ ba bằng: \(24+28=52\)

Bình luận (0)
Vũ Quang Huy
15 giờ trước (21:52)

tham khảo

Xe ô tô đi cách A 75km sau: 75 : 50 = 1,5 (giờ)

Xe máy cách A số km khi ô tô cách A 75km là: 40 x 1,5 = 60 (km)

Bình luận (0)
Ai thích tui
15 giờ trước (21:55)

\(\text{Thời gian xe máy đi để cách A 75 km là:}\)

\(\text{75 : 50 = 1,5 (giờ)}\)

\(\text{ Khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A là:}\)

\(\text{40 * 1,5 = 60 (km)}\)

\(\text{đáp số: 60 km}\)

Bình luận (0)