Kudo Shinichi
24 tháng 6 lúc 11:23

bprogram min 

uses crt 

var A: array [1...250] of integer

tong :integer;

begin 

tong:=0

writeln(‘nhap n:’); readln (n) 

forr i:=1 to n do 

begin 

writeln (‘nhap phan tu thu ‘,i);

readln (A[i] );

end

for i:=1 to n do 

begin

if (A[i] mod 3=0) 

then tong:=tong +A[i];

end

writeln (Tong cac phan tu chia het cho 3) 

readln ;

end

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 6 lúc 19:55

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long a[1000],b[1000],i,n,j,dem;

bool kt;

int main()

{

cin>>n;

for (i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];

dem=0;

for (i=1; i<=n; i++)

if (a[i]>1) 

{

kt=true;

for (j=2; j*j<=a[i]; j++)

if (a[i]%j==0) kt=false;

if (kt==true) { dem++; b[dem]=a[i]; };

}

sort(b+1,b+dem+1);

for (i=1; i<=dem; i++) cout<<b[i]<<" ";

}

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
17 tháng 6 lúc 9:52

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long a[1000],b[1000],i,n,j,dem;

bool kt;

int main()

{

cin>>n;

for (i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];

dem=0;

for (i=1; i<=n; i++)

if (a[i]>1) 

{

kt=true;

for (j=2; j*j<=a[i]; j++)

if (a[i]%j==0) kt=false;

if (kt==true) { dem++; b[dem]=a[i]; };

}

sort(b+1,b+dem+1);

for (i=1; i<=dem; i++) cout<<b[i]<<" ";

}

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Tuấn Hưng 7A14
16 tháng 6 lúc 11:06

#include <iostream>

#include <conio.h>

#include <dos.h>

#include <windows.h>

#include <time.h>

 

#define SCREEN_WIDTH 90

#define SCREEN_HEIGHT 26

#define WIN_WIDTH 70

 

sử dụng không gian tên std;

Bảng điều khiển HANDLE = GetStdHandle (STD_OUTPUT_HANDLE);

Vị trí con trỏ COORD;

 

int ĐịchY [3];

int ĐịchX [3];

int ĐịchFlag [3];

char xe [4] [4] = {'', '±', '±', '',

                           '(', '±', '±', ')',

                          '', '±', '±', '',

                           '(', '±', '±', ')'};

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 6 lúc 15:58

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

readln(a,b,c);

writeln(1/2*a*b*sin(c));

readln;

end.

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
17 tháng 6 lúc 9:58

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

readln(a,b,c);

writeln(1/2*a*b*sin(c));

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 6 lúc 19:29

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long f[100],i,n,t;

int main()

{

cin>>n;

f[1]=1;

f[2]=1;

i=2;

do

{

i=i+1;

f[i]=f[i-1]+f[i-2];

}

while (i==n)

t=0;

for (i=1; i<=n; i++) t+=f[i];

cout<<t;

return 0;

}

Bình luận (0)
Cao ngocduy Cao
17 tháng 6 lúc 10:00

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

long long f[100],i,n,t;

int main()

{

cin>>n;

f[1]=1;

f[2]=1;

i=2;

do

{

i=i+1;

f[i]=f[i-1]+f[i-2];

}

while (i==n)

t=0;

for (i=1; i<=n; i++) t+=f[i];

cout<<t;

return 0;

}

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
1 tháng 6 lúc 13:38

tham khảo:

undefined

Bình luận (0)