Xem chi tiết
Lí Vật
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 3 lúc 4:39

Pt hoành độ giao điểm:

\(\dfrac{x^2}{4}=2x\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=8\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow V=\pi\left(\int\limits^8_0\left(2x\right)^2dx-\int\limits^8_0\left(\dfrac{x^2}{4}\right)^2dx\right)=\dfrac{4096\pi}{15}\)

Bình luận (1)
Lí Vật
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 3 lúc 4:41

\(V=\pi\int\limits^4_0\left(\dfrac{e^x}{4}\right)^2dx=\pi\int\limits^4_0\dfrac{e^{2x}}{16}dx=\dfrac{\pi}{32}.e^{2x}|^4_0=\dfrac{\pi}{32}\left(e^8-1\right)\)

Bình luận (0)
Lí Vật
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 3 lúc 4:44

\(\left(x+1\right)e^x=0\Rightarrow x=-1\)

\(S=\int\limits^0_{-2}\left|\left(x+1\right)e^x\right|dx=-\int\limits^{-1}_{-2}\left(x+1\right)e^xdx+\int\limits^0_{-1}\left(x+1\right)e^xdx\)

\(=\dfrac{2e-2}{e^2}\)

Bình luận (0)
Lí Vật
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 3 lúc 4:51

Pt hoành độ giao điểm: \(x^2-3x+2=x+2\Leftrightarrow x^2-4x=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=4\end{matrix}\right.\)

\(x^2-3x+2=0\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow V=\pi\left(\int\limits^4_0\left(x+2\right)^2dx-\int\limits^1_0\left(x^2-3x+2\right)^2dx-\int\limits^4_2\left(x^2-3x+2\right)^2dx\right)\)

\(=\pi\left(\dfrac{208}{3}-\dfrac{5}{6}-\dfrac{14}{3}\right)=\dfrac{383\pi}{6}\)

Bình luận (2)
Lí Vật
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
24 tháng 3 lúc 4:54

\(\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)=0\Rightarrow x=\left\{1;2;3\right\}\)

\(S=\int\limits^3_1\left|\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)\right|dx\)

\(=\int\limits^2_1\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)dx-\int\limits^3_2\left(x-1\right)\left(x-2\right)\left(x-3\right)dx\)

\(=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}\)

Bình luận (0)
van thanh
Xem chi tiết
minh trinh
Xem chi tiết
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 3 lúc 23:01

Chọn A

Bình luận (0)
minh trinh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 3 lúc 23:01

Chọn A

Bình luận (0)