Nguyễn Lê Phước Thịnh
14 giờ trước (14:25)

Chọn B

Bình luận (0)
Sanata
Hôm qua lúc 20:04

\(y=x^3+x^2-\left(2m-1\right)x-1\) 

\(\Rightarrow y'=3x^2+2x-\left(2m-1\right)=3x^2+2x+1-2m\)

HSĐB trên \(\left(-\infty;-1\right)\) \(\Leftrightarrow y'\ge0\forall x\in\left(-\infty;-1\right)\)

\(\Leftrightarrow m\le\dfrac{3x^2+2x+1}{2}=g\left(x\right)\forall x\in\left(-\infty;-1\right)\)

Tức là : m \(\le Ming\left(x\right)\forall x\in\left(-\infty;-1\right)\)

g'(x) = \(\dfrac{6x+2}{2}=3x+1\) ; g'(x) = 0 \(\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{3}\)

Lập bảng BBT ; nhìn vào BBT ; ta thấy Min g(x) trên \(\left(-\infty;-1\right)=\dfrac{1}{3}\)  tại x = -1/3 . Suy ra : \(m\le\dfrac{1}{3}\)

Chọn B 

P/s : Câu 1 mik chưa làm chắc làm giống câu 2 

Bình luận (1)
Bảo Ngọc Lê Lâm
21 giờ trước (7:29)

\(y=\dfrac{1}{4}x^4+x^2-2\)

Tập xác định: \(D=R\)

Ta có: 

\(y'=x^3+2x=x\left(x^2+2\right)\)

\(y'=0\Leftrightarrow x=0\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow\pm\infty}\)\(y=\infty\)

Ta có bảng biến thiên

\(x\)\(-\infty\)                                   \(0\)                                   \(+\infty\)
\(y'\)                \(-\)                       \(0\)                  \(+\)
\(y\) 

 

Bình luận (0)
Cái nịt Có

lx

Bình luận (0)