ha guiii
11 giờ trước (22:15)

 y'=3x2-2(2m-3)x-(4m-15)           

để hs y có cực trị thì y'=0 có 2 nghiệm phân biệt

 Δ,=(2m-3)2-3(4m-15)>0

<=> 4m2-24m+54>0

<=>(2m-6)2+18>0 với mọi m

=>  hs luôn có cực trị với mọi m

Bình luận (0)
quang phú

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN