Kudo Shinichi
9 phút trước

a) Gọi hoá trị của kim loại R là \(n,m\left(m,n\in N\text{*};m>n\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{0,56}{22,4}=0,025\left(mol\right)\)

PTHH:

\(R_2O_n+\left(2m-n\right)H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\rightarrow R_2\left(SO_4\right)_m+\left(m-n\right)SO_2\uparrow+\left(2m-n\right)H_2O\) (1) 

\(5SO_2+2KMnO_4+2H_2O\rightarrow2H_2SO_4+K_2SO_4+2MnSO_4\) (2)

Gọi \(n_{H_2SO_4\left(pư\right)}=x\left(mol\right)\)

BTNT S: \(n_{SO_4^{2-}\left(trong.muối\right)}=n_{H_2SO_4}-n_{SO_2}=x-0,025\left(mol\right)\)

=> \(n_R=\dfrac{2}{m}.\left(x-0,025\right)=\dfrac{2x-0,05}{m}\left(mol\right)\) (*)

BTNT H: \(n_{H_2O}=n_{H_2SO_4}=x\left(mol\right)\)

BTNT O: \(n_{O\left(oxit\right)}+4n_{H_2SO_4}=4n_{SO_4^{2-}\left(trong.muối\right)}+2n_{SO_2}+n_{H_2O}\)

=> \(n_{O\left(oxit\right)}=4.\left(x-0,025\right)+2.0,025+2x-4x=2x-0,05\left(mol\right)\)

=> \(n_R=\dfrac{2}{n}.\left(2x-0,05\right)=\dfrac{4x-0,1}{n}\) (**)

=> Từ (*), (**) => \(\dfrac{4x-0,1}{n}=\dfrac{2x-0,05}{m}\)

=> \(\dfrac{n}{m}=\dfrac{2x-0,05}{4x-0,1}=\dfrac{1}{2}\)

=> R có hoá trị I, II

=> R là Cu

PTHH: \(Cu_2O+3H_2SO_4\rightarrow2CuSO_4+SO_2+3H_2O\)

            0,025<------------------------------0,025

=> \(m=0,025.144=3,6\left(g\right)\)

b) Theo PT (2): \(n_{KMnO_4}=\dfrac{2}{5}n_{SO_2}=0,01\left(mol\right)\)

=> \(C_{M\left(KMnO_4\right)}=\dfrac{0,01}{2}=0,05M\)

Bình luận (0)
hnamyuh
22 giờ trước (22:12)

Ta thấy : $n_A = n_B$

Ta có : $n_A = n_B = 1(mol)$
Gọi CTHH của A là $C_nH_{2n+2}$ CTHH của B là $C_nH_{2n}$

Theo đề bài : $m_A = \dfrac{15}{29}(m_A+m_B)$

$\Rightarrow 14n + 2 = \dfrac{15}{29} .(14n+2+14n)$

$\Rightarrow n = 2$

Vậy CTHH của A : $C_2H_6$ ; CTHH của B là $C_2H_4$
$\%V_{C_2H_6} = \%V_{C_2H_4} = 50\%$

Bình luận (0)
Karik-Linh
23 giờ trước (21:43)

Ag->AgNO3

n Ag= nAgNO3=\(\dfrac{8,5}{170}=0,05mol\)

=>%mAg=\(\dfrac{108.0,05}{12}100=45\%\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
23 giờ trước (21:26)

n Fe=0,12 mol

n HNO3=0,4 mol

n NO=\(\dfrac{nH^+}{4}\)=0,1 mol

BTe :2nFe+2nCu=3nNO

=> nCu=0,03 -> mCu=1,92g

Bình luận (0)
Nguyễn Công Thành
21 giờ trước (23:06)

\(n_{Ag}=\dfrac{12,96}{108}=0,12\left(mol\right)\)

\(n_X=n_{Hơi}=\dfrac{0,896.1,5}{\left(136,5+273\right).\dfrac{22,4}{273}}=0,04\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_A=n_B=0,02\left(mol\right)\) 

\(M_X=\dfrac{2,04}{0,04}=51\) .  Giả sử : \(M_A< 51< M_B\)

Mặt khác : \(\dfrac{n_{Ag}}{n_X}=\dfrac{0,04}{0,12}=\dfrac{1}{3}\)  

A có thể là HCHO hoặc CH3CHO

TH1 : A : HCHO : 0,02 ; B là : RCHO

Ta có : \(0,02.30+0,02.\left(R+29\right)=2,04\)  \(\Rightarrow R=43\)

\(\Rightarrow\) R là : \(C_3H_7\) => B là : \(C_3H_7CHO\)

TH2 : A : CH3CHO : 0,02 -> 2 Ag : 0,04

B:R'(CHO)x : 0,02 -> 2x Ag : 0,04 x

Có : 0,04 + 0,04x = 0,12 => x = 2

Ta có : \(0,02.44+0,02.\left(R'+2.29\right)=2,04\)

\(\Rightarrow R'=0\) => B : \(\left(CHO\right)_2\)

b. Khi HCHO t/d dd AgNO3/NH3 => Sẽ tạo ra : \(\left(NH_4\right)_2CO_3\)  mà khi gặp dd H2SO4 l thì sẽ tạo ra : CO2 

Các chất khác cx t/d với dd AgNO3/NH3 và đều cho ra sản phẩm ; nhưng khi gặp H2SO4 l thì ko cho ra khí

=> A là : HCHO và B là \(C_3H_7CHO\)

CTCT tự viết ; cái này dễ 

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm qua lúc 16:25

Gọi hoá trị của A là n

Gọi \(n_{Al}=n_A=a\left(mol\right)\)

\(n_{N_2O}=\dfrac{1,4}{22,4}=0,0625\left(mol\right)\)

PTHH:     \(8Al+30HNO_3\rightarrow8Al\left(NO_3\right)_3+3N_2O+15H_2O\) (1)

                \(8A+10nHNO_3\rightarrow8A\left(NO_3\right)_n+nN_2O+5nH_2O\) (2)

Theo PT: \(n_{NO_3\left(trong.muối\right)}=8n_{N_2O}=0,5\left(mol\right)\)

=> \(m_{kl}=40,2-0,5.62=9,2\left(g\right)\)

=> \(27a+aM_A=9,2\)

=> \(27+M_A=\dfrac{9,2}{a}\) (**)

BTe: \(3n_{Al}+n.n_A=8n_{N_2O}\)

=> \(3a+an=0,5\)

=> \(a=\dfrac{0,5}{n+3}\) (**)

Từ (*), (**)

=> \(27+M_A=\dfrac{9,2}{\dfrac{0,5}{n+3}}=18,4\left(n+3\right)=18,4n+55,2\)

=> \(M_A=18,4n+55,2-27=28,2+18,4n\left(g/mol\right)\)

Xét \(n=2\) thoả mãn => MA = 28,2 + 18,4.2 = 65 (g/mol)

=> A là Zn

 

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm qua lúc 16:35

Ta có: \(n_{AgCl}=\dfrac{86,1}{143,5}=0,6\left(mol\right)\)

PTHH: \(Ag^++Cl^-\rightarrow AgCl\downarrow\) (1)

                      0,6<---0,6

=> x = 0,6 (mol)

BTĐT: \(3n_{Al^{3+}}+2n_{Mg^{2+}}+2n_{Cu^{2+}}=n_{NO_3^-}+n_{Cl^-}\)

=> 3.0,1 + 0,2.2 + 2x = 0,2 + 0,6

=> x = 0,05 (mol)

\(n_{NaOH}=0,85.1=0,85\left(mol\right)\Rightarrow n_{OH^-}=0,85\left(mol\right)\)

Giả sử OH-

PTHH: 

             \(Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al\left(OH\right)_3\downarrow\) (2)

             0,1----->0,3------>0,1

             \(Mg^{2+}+2OH^-\rightarrow Mg\left(OH\right)_2\downarrow\) (3)

              0,2----->0,4-------->0,2

              \(Cu^{2+}+2OH^-\rightarrow Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

              0,05--->0,1------->0,1

=> \(n_{OH^-\left(pư\right)}=0,1+0,3+0,4=0,8\left(mol\right)< 0,85=n_{OH^-\left(bđ\right)}\)

=> OH- dư, giả sử đúng

\(n_{OH^-\left(dư\right)}=0,85-0,8=0,05\left(mol\right)\)

               \(OH^-+Al\left(OH\right)_3\rightarrow\left[Al\left(OH\right)_4\right]^-\)

ban đầu   0,05       0,1

phản ứng 0,05---->0,05

sau pư       0          0,05

=> \(m_{\downarrow}=0,05.78+0,2.58+0,05.98=20,4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 15:58

$n_{KOH} = 0,144(mol) ; n_{Ba(OH)_2} = 0,012(mol)$

Suy ra:  $n_{OH^-} = 0,168(mol) ; n_{Ba^{2+}} = 0,012(mol)<n_{SO_4^{2-}}$

$\Rightarrow n_{BaSO_4} = n_{Ba^{2+}} = 0,012(mol)$

$\Rightarrow n_{Al(OH)_3} = \dfrac{3,732 - 0,012.233}{78} = 0,012(mol)$

\(H^++OH^-\text{→}H_2O\)

0,1           0,1                                   (mol)

\(Al^{3+}+3OH^-\text{→}Al\left(OH\right)_3\)

z                3z                z                              (mol)

\(Al\left(OH\right)_3+OH^-\text{→}AlO_2^-+2H_2O\)

z-0,012           z-0,012                               (mol)

Suy ra:  $0,1 + 3z + z - 0,012 = 0,168 \Rightarrow z = 0,02$
Bảo toàn điện tích : $n_{H^+} + 3n_{Al^{3+}} = n_{NO_3^-} + 2n_{SO_4^{2-}}$

$\Rightarrow 0,1 + 0,02.3 = t + 0,02.2$

$\Rightarrow t = 0,12$

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
Hôm qua lúc 16:01

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{KOH}=0,12.1,2=0,144\left(mol\right)\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,12.0,1=0,012\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(n_{OH^-}=0,144+0,012.2=0,168\left(mol\right)\)

\(n_{Ba^{2+}}=n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,012\left(mol\right)\)

PTHH: 

                                 \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\) (1)

ban đầu                  0,1      0,168

phản ứng                0,1-->0,1

sau phản ứng          0        0,068

                               \(Al^{3+}+3OH^-\rightarrow Al\left(OH\right)_3\downarrow\) (2)

có thể có:                \(Al\left(OH\right)_3+OH^-\rightarrow\left[Al\left(OH\right)_4\right]^-\) (3)

                                \(Ba^{2+}+SO_4^{2-}\rightarrow BaSO_4\downarrow\)

ban đầu                 0,012      0,02

phản ứng              0,012--->0,012

sau phản ứng           0         0,08         0,012

=> \(m_{BaSO_4}=0,012.233=2,796\left(g\right)\)

=> \(m_{Al\left(OH\right)_3}=3,732-2,796=0,936\left(g\right)\)

=> \(n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{0,936}{78}=0,012\left(mol\right)\)

=> \(n_{OH^-\left(trong.Al\left(OH\right)_3\right)}=0,012.3=0,036\left(mol\right)< 0,068=n_{OH^-\left(bđ\right)}\)

=> Kết tủa đã bị hoà tan một phần => Xảy ra phản ứng số (3)

BTNT Al: \(n_{\left[Al\left(OH\right)_4\right]^-}=n_{Al^{3+}}-n_{Al\left(OH\right)_3}=z-0,012\left(mol\right)\)

BT OH-\(n_{OH^-}=4n_{\left[Al\left(OH\right)_3\right]^-}+3n_{Al\left(OH\right)_3}\)

=> \(4.\left(z-0,012\right)+3.0,012=0,068\)

=> z = 0,02 (mol)

BTĐT: \(n_{H^+}+3n_{Al^{3+}}=n_{NO_3^-}+2n_{SO_4^{2-}}\)

=> 0,1 + 3.0,02 = t + 0,02.2

=> t = 0,12 (mol)

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm qua lúc 15:50

Em xem lại đề nhé, giá trị số mol $NO_3^-$ và khối lượng kết tủa đang bị trùng ẩn t

Bình luận (0)
Chiến Nguyễn Trọng
Hôm kia lúc 22:23

\(\Rightarrow n_{N_xO_y}=\dfrac{940,8}{1000\cdot22,4}=0,042\left(mol\right);n_M=\dfrac{3,024}{M_M}\)

Gọi hóa trị của KL M  khi tác dụng với HNO3 loãng là a

Ta có: \(d_{NxOy}=44\Rightarrow14x+16y=44\)

Kẻ bảng ta được: x=2; y=1(1)\(\Rightarrow N2O\)\(\Rightarrow n_{N^{+1}\ N_2O}=0,084\left(mol\right)\)

BT e ta được: \(\dfrac{3,024}{M}\cdot n=0,084\cdot4\Rightarrow\dfrac{M}{n}=9\Rightarrow\)M là Al ( Chứng minh tương tự (1) )

 

 

Bình luận (0)