Thảo Phương
19 giờ trước (15:48)

2.      Tính nồng độ mol/l của các dung dịch:

a)        Dung dịch H2SO4 có pH = 4.

 \(pH=4\Rightarrow\left[H^+\right]=10^{-4}M\)

=> \(CM_{H_2SO_4}=\dfrac{\left[H^+\right]}{2}=\dfrac{10^{-4}}{2}=5.10^{-5M}\)

b)        Dung dịch KOH có pH = 11.

\(pH=11\Rightarrow pOH=14-11=3\)

=> \(\left[OH^-\right]=10^{-3}=CM_{KOH}\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
19 giờ trước (15:53)

3.      Pha loãng 200ml dung dịch Ba(OH)2 với 1,3 lít nước thu được dung dịch có pH = 12. Tính nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu, biết rằng Ba(OH)2 phân ly hoàn toàn.     

Đặt CM Ba(OH)2 = xM

=> \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,2x\left(mol\right)\)

\(V_{sau}=V_{Ba\left(OH\right)_2}+V_{H_2O}=0,2+1,3=1,5\left(l\right)\)

pH=12 => pOH=2 => \(\left[OH^-\right]=10^{-2}M\)

\(Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba^{2+}+2OH^-\)

0,2x----------------------------->0,4x

=> \(\left[OH^-\right]=\dfrac{0,4x}{1,5}=10^{-2}\)

=> x=0,0375M

Vậy  nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2 ban đầu là 0,0375M

Bình luận (0)
Thảo Phương
19 giờ trước (15:43)

1.      Tính pH của 100ml dung dịch X có hòa tan 2,24 lít khí HCl (đktc)

\(n_{HCl}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

=> \(n_{H^+}=0,1\left(mol\right)\)

=> \(\left[H^+\right]=\dfrac{0,1}{0,1}=1M\Rightarrow pH=0\)

Xem lại đề câu này nha bạn 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
19 giờ trước (15:09)

- Đổ nước vào từng chất rồi khuấy đều

+) Không tan: CaCO3

+) Tan: NH4Cl, NaCl và H3PO4

- Cho CaCO3 đã biết vào từng dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa và có khí thoát ra: H3PO4

PTHH: \(3CaCO_3+2H_3PO_4\rightarrow Ca_3\left(PO_4\right)_2+3H_2O+3CO_2\uparrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl và NH4Cl

- Đổ dd NaOH vào 2 dd còn lại 

+) Xuất hiện khí mùi khai: NH4Cl

PTHH: \(NH_4Cl+NaOH\rightarrow NaCl+NH_3\uparrow+H_2O\)

+) Không hiện tượng: NaCl

Bình luận (0)
Thảo Phương
19 giờ trước (15:11)

Trích mỗi lọ 1 ít làm mẫu thử

Cho nước vào các chất bột trên 

+ Chất nào không tan trong nước : CaCO3

+Tan trong nước : NH4Cl, NaCl, H3PO4

Cho dung dịch Ba(OH)2 vào từng mẫu thử

+ Mẫu thử có khí mùi khai thoát ra : NH4Cl

  Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa 

3Ba(OH)2 + 2H3PO4 ⟶ 6H2O + Ba3(PO4)2

+Chất còn lại không có hiện tượng : NaCl

 

Bình luận (0)
Thảo Phương
Hôm qua lúc 10:30

\(n_{Ankan}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

\(M_{hhB}=1.29=29,n_B=\dfrac{22,4}{22,4}=1\left(mol\right)\)

=> \(m_{hhB}=1.29=29\left(g\right)\)

Bảo toàn khối lượng => \(m_{Akan}=m_{hhB}=29\left(g\right)\)

=> \(M_{Ankan}=\dfrac{29}{0,5}=58\)

Vậy Ankan cần tìm là C4H10

Bình luận (0)
Bá Hoàng
Hôm qua lúc 8:51

FeS + H+ + NO3- → N2O +\(H^{+}\)+\(SO4^{-}\)+\(FeNO_{3}\)

Bình luận (1)
hnamyuh
Hôm qua lúc 8:53

$8FeS + 26H^+ + 18NO_3^- \to 9N_2O + 8Fe^{3+} + 8SO_4^{2-} + 13H_2O$

Bình luận (1)
hnamyuh
Hôm kia lúc 18:39

$Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2$
$n_{H_2SO_4\ pư} = n_{H_2} = \dfrac{7,84}{22,4} = 0,35(mol)$
$n_{H_2SO_4\ dư} = 0,2.2 - 0,35 = 0,05(mol)$
$n_{H^+\ dư} = 0,05.2 = 0,1(mol)$
$[H^+] = \dfrac{0,1}{0,2} = 0,5M$
$pH = -log([H^+]) = -log(0,5) = 0,3$

Bình luận (0)

Ta có: \(pH=14+log\left(OH^-\right)\) \(\Rightarrow log\left(OH^-\right)=-4\)

\(\Rightarrow\left[OH^-\right]=C_{M_{NaOH}}=0,0001\left(M\right)\) 

\(\Rightarrow n_{NaOH}=0,0001\cdot0,25=2,5\cdot10^{-5}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{NaOH}=2,5\cdot10^{-5}\cdot40=0,001\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
Hôm kia lúc 11:15

Câu 2.

a) Cho 2 khí lội qua dung dịch AgNO3/NH3

+Khí nào phản ứng có kết tủa : propin

 CH≡C–CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C–CH3 + NH4NO3

+Khí còn lại không có hiện tượng : propen

b) Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử

- Cho dung dịch Cu(OH)2 vào từng mẫu thử

+ Mẫu thử nào phản ứng, xuất hiện dung dịch màu xanh lam là Glyxerol

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 ⟶ 2H2O + [C3H5(OH)2O]2Cu

+ 2 mẫu thử còn lại không phản ứng là ancol etylic và phenol 

- Cho dung dịch Brom vào 2 mẫu thử không phản ứng với Cu(OH)2

+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa : C6H5OH

3Br2 + C6H5OH ⟶ C6H2Br3OH + 3HBr

+ Còn lại không phản ứng là C2H5OH

 

Bình luận (1)

undefined

Bình luận (2)
Thảo Phương
Hôm kia lúc 11:08

Câu 1

1. CH3-CH=CH2 + HBr ---------> CH3-CH2-CH2Br

CH3-CH=CH2 + HBr ---------> CH3-CHBr-CH3

2.CH≡CH + 2 AgNO3 + 2 NH3 ---------> AgC≡CAg↓ + 2 NH4NO3

3.C2H5OH + Na ----------> C2H5ONa + \(\dfrac{1}{2}\)H2

4. \(2CH_{\text{4}}-^{1500^oC,lln}\rightarrow C_2H_2+2H_2\)

5. CH3CH(OH)CH2CH3  \(-^{170^oC,H_2SO_4}\rightarrow\) CH3CH=CHCH3  + H2O

 CH3CH(OH)CH2CH3  \(-^{170^oC,H_2SO_4}\rightarrow\)  CH3CH2CH=CH2  +H2O

6. C6H5OH + NaOH ------> C6H5ONa + H2O

 

 

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm kia lúc 2:00

Câu 24 : 

$n_{OH^-\ pư} = n_{H^+} = 0,1.10^{-1} = 0,01(mol)$
$n_{OH^-\ dư} = 0,2.(10^{-14} : 10^{-12}) = 0,002(mol)$
$\Rightarrow n_{OH^-} = 0,01 + 0,002 = 0,012(mol)$
$\Rightarrow a = \dfrac{0,012}{0,1} = 0,12M$

Đáp án D

Bình luận (1)
hnamyuh
Hôm kia lúc 2:01

Câu 25 : 

$2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2$
$n_{Na} = n_{NaOH} = 0,1.(10^{-14} : 10^{-13}) = 0,01(ml)$

$m_{Na} = 0,01.23 = 0,23(gam)$

Bình luận (0)
팜 칸 후옌
Hôm kia lúc 1:39

D  A

Bình luận (0)
Quang Nhân
21 tháng 7 lúc 21:28

- Hình vẽ trên mô tả phản ứng trao đổi trong dung dịch. 

- Điều kiện : 

+ Các chất tạo thành phải có ít nhất một chất kết tủa hoặc dễ bay hơi hay dễ phân huỷ, hoặc yếu hơn so với chất tham gia ( đối với axit) 

Bình luận (0)
Thảo Phương
21 tháng 7 lúc 21:30

Phản ứng trên là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch, điều kiện để phản ứng xảy ra là phải có kết tủa , chất khí bay hơi hoặc là chất điện li yếu 

Bình luận (0)

Khoan, đây là phản ứng trao đổi ạ,

-> Trao đổi tình cảm, trong tình yêu để tồn tại và duy trì được lâu chúng ta thường sẽ có 1 người nói nhiều 1 người nói ít hơn, 1 người trầm hơn 1 người sôi động, một người luôn nhường nhịn hơn (hạ mình 1 xíu, kết tủa), 1 người thường có cái tôi cao hơn xíu và hơi nóng nảy (bay hơi, cao hơn xíu).

Tình yêu là vậy á các emmmm <3 

 

Bình luận (6)

nOH-  = 0,1+ 0,05.2=0,2(mol)

H+ + OH- -> H2O

=> nH+ = nOH- = 0,2(mol)

Mà: nH+ = 0,1.V+0,2.2.V

<=>0,2= 0,5.V

<=>V=0,4(l)=400(ml)

Bình luận (0)
Quang Nhân
21 tháng 7 lúc 11:31

\(n_{OH^-}=0.1\cdot1+0.1\cdot0.5\cdot2=0.2\left(mol\right)\)

\(n_{H^+}=0.001V\cdot0.1+0.001V\cdot0.2\cdot2=0.0005V\left(mol\right)\)

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

\(0.2.......0.2\)

\(\Rightarrow V=\dfrac{0.2}{0.0005}=400\left(ml\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN