Đức Hiếu

#3

Câu 1: Cho các chất sau: Glyxin, butan, metyl axetat, butan - 1 - ol, axit propionic

Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất trên và giải thích.

Câu 2: Một mẫu khoáng vật có chứa Fe, Cu, S, C và O. Biết mẫu khoáng vật chứa 3 loại chất rắn dạng tinh thể muối và có khối lượng là 20,48 gam. Nung nóng mẫu khoáng vật trong bình chứa \(O_2\) được hỗn hợp rắn và thu được 2,24 lít (đktc) khí X (không có \(O_2\)). Lấy hỗn hợp rắn đem hòa tan bằng lượng \(HNO_3\) đặc, nóng dư. Sau phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 loại khí và dung dịch Y. Nhỏ từ từ \(Ba\left(OH\right)_2\) dư vào dung dịch Y thu được 34,66 gam kết tủa. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 29,98 gam chất rắn khan. Cho biết tỉ khối của Z với X bằng \(\dfrac{86}{105}\). Phần trăm khối lượng của \(Cu_2S\) là bao nhiêu?

Câu 3: Hỗn hợp X gồm Mg và \(Fe_3O_4\) (trong đó Mg chiếm 9,375% khối lượng X). Cho m gam X tan hết vào dung dịch gồm \(H_2SO_4\) 2M và \(KNO_3\) 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa 17,87 gam muối trung hòa và 224ml NO (đktc, khí duy nhất). Cho Y tác dụng với dung dịch \(Ba\left(OH\right)_2\) dư thu được a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 35,5                     B. 20,25                  C. 22,5              D. 32,75

 

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
Hôm kia lúc 20:20

Câu 1 : Qua nhận xét về phân tử khối và liên kết hidro trong mỗi hợp chất, ta có :

Thứ tự : Axit > Ancol > Este > Hidrocacbon

Ta thấy : Glyxin ở dạng ion lưỡng cực nên có nhiệt độ sôi cao hơn axit propionic

Vậy, theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy là :

Glyxin > Axit propionic > Butan-1-ol >Metyl axetat > Butan

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 22:38

\(\left\{{}\begin{matrix}Zn:3a\\ZnO:a\\ZnCO_3:a\end{matrix}\right.\). Suy ra : 3a.65 + 81a + 125a= 24,06 ⇒ a = 0,06

\(n_{Zn^{2+}} = 3a + a + a = 0,3(mol)\)

\(n_{SO_4^{2-}} = n_{BaSO_4} = \dfrac{79,22}{233} = 0,34(mol)\)

\(n_{NH_4^+} = n_{NaOH} - 4n_{Zn^{2+}} = 0,01(mol)\)

BTĐT trong Z : \(n_{Na^+} = 0,34.2 - 0,3.2 - 0,01 = 0,07(mol)\)

\(\left\{{}\begin{matrix}Zn\\ZnO\\ZnCO_3\end{matrix}\right.\)\(\left\{{}\begin{matrix}H_2SO_4:0,34\\NaNO_3:0,07\end{matrix}\right.\)→ \(\left\{{}\begin{matrix}NO:x\\N_2O:y\\CO_2:0,06\\H_2:z\end{matrix}\right.\) + \(\left\{{}\begin{matrix}Zn^{2+}:0,3\\SO_4^{2-}:0,34\\NH_4^+:0,01\\Na^+:0,07\end{matrix}\right.\) + H2O

Ta có : 30x + 44y + 0,06.44 + 2z = (x + y + 0,06 + z).14,533.2

BTNT với N : x + 2y + 0,01 = 0,07

Phân bổ H+ : 0,34.2 = 0,06.2 + 0,06.2 + 4x + 10y + 2z + 0,01.10

Suy ra : x = 0,04 ; y = 0,01 ; z = 0,04. Vậy : V = (0,04 + 0,01 + 0,06 + 0,04).22,4 = 3,36(lít)

 

 

Bình luận (1)
An Dao
Trung tướng -
23 giờ trước (21:00)

wanna try something amazing :( 

No photo description available.

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 21:51

X gồm : CO2(a mol) ; NO(b mol)

Ta có : 

a + b= 1

44a + 30b = 1.17,8.2

Suy ra : a = 0,4 ; b = 0,6

Hỗn hợp ban đầu gồm : \(\begin{matrix}FeO:x\left(mol\right)\\Fe\left(OH\right)_2:y\left(mol\right)\\FeCO_3:a=0,4\left(mol\right)\\Fe_3O_4:z\left(mol\right)\end{matrix}\)

Ta có : z = 0,25(x + y + 0,4 + z)

⇒ x + y - 3z + 0,4 = 0(1)

Bảo toàn electron : x + y + 0,4 + z = \(3n_{NO}\)=1,8(2)

Từ (1)(2) suy ra : z = 0,45 ; x + y = 0,95

Phân bổ H:

\(2H^++ O^{2-} \to H_2O\\ OH^- + H^+ \to H_2O\\ 2H^+ + O_{trong\ Fe_3O_4}^{2-} \to H_2O\\ CO_3^{2-} + 2H^+ \to CO_2 + H_2O\\ 4H^+ + NO_3^- \to NO + 2H_2O\)

Vậy : 

\(n_{HNO_3} = n_{H^+} =(x + y).2 + 8z + 2n_{CO_2} + 4n_{NO}=0,95.2 + 0,45.8 + 0,4.2 + 0,6.4=8,7(mol)\)

 

 

Bình luận (3)
Duy Anh
Thiếu tá -
22 tháng 1 lúc 21:26

cũng đang vướng bài này 

Bình luận (4)
Đức Hiếu
Thượng tá -
22 tháng 1 lúc 22:03

May quá cũng không ế các bác ạ :< 

Đáp án:

Ta có: \(n_{NO}=0,6\left(mol\right);n_{CO_2}=0,4\left(mol\right)\)

Nhận thấy tất cả các chất đều cho 1e

Do đó bảo toàn e ta có: \(n_{hh}=3.n_{NO}=3.0,6=1,8\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Fe_3O_4}=0,45\left(mol\right)\Rightarrow\Sigma n_{FeO;Fe\left(OH\right)_2}=0,95\left(mol\right)\)

Nhận thấy \(O;2OH\) đều cần \(2H^+\) để phản ứng

Do đó bảo toàn H+ ta có: \(n_{HNO_3}=4.n_{NO}+2.n_{CO_3^{2-}}+2.\Sigma n_{O;OH}+2.n_O=8,7\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
22 tháng 1 lúc 11:00

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{6,6}{44} = 0,15(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = 2. \dfrac{3,6}{18} = 0,4(mol)\\ n_O = \dfrac{3-0,15.12-0,4.1}{16} = 0,05(mol)\\ n_X = \dfrac{3}{60} = 0,05(mol)\)

Suy ra: 

Số nguyên tử Cacbon = \( \dfrac{n_C}{n_X} = \dfrac{0,15}{0,05} = 3\)

Số nguyên tử Hidro = \( \dfrac{n_H}{n_X} = \dfrac{0,4}{0,05} = 8\)

Số nguyên tử Oxi = \( \dfrac{n_O}{n_X} = \dfrac{0,05}{0,05} = 1\)

Vậy CTHH của X : C3H8O

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
20 tháng 1 lúc 23:32

1)

\(nCH_2=C(CH_3)-CH_3 \xrightarrow{t^o,p,xt} (-CH_2-C(CH_3)_2-)_n\)

2)

a) \(CH_2=CH(CH_3)-CH(CH_3)=CH_2\)

b) \(CH_2=CH-CH(CH_3)-CH=CH_2\)

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
19 tháng 1 lúc 21:02

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
19 tháng 1 lúc 19:00

\(\dfrac{m_{CO_2}}{m_{H_2O}} = \dfrac{11}{6}\Rightarrow \dfrac{n_{CO_2}}{n_{H_2O}} = \dfrac{11}{6} : \dfrac{44}{18} = \dfrac{3}{4}\)

Coi nCO2 = 3 mol ; nH2O = 4 mol

Ta có :

nC = nCO2 =3 mol

nH = 2nH2O = 4.2 = 8 mol

\(\Rightarrow \dfrac{n_C}{n_H} = \dfrac{3}{8}\)

Vậy CTHH của X:  C3H8Ox(x >0,x nguyên)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
19 tháng 1 lúc 18:52

Sau phản ứng, \(V_{dd}= V_1 + V_2(lít)\)

Ta có : [H+] = 10-3 ⇒ \(n_{H_2SO_4} = 5.10^{-4}V_1(mol)\)

Lại có: \(n_{NaOH} = V_2.\dfrac{10^{-14}}{10^{-12}} = 0,01V_2(mol)\)

pH = 4 < 7 Chứng tỏ axit dư

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

0,01V2.......5.10-3V2..................................(mol)

Suy ra : \(\dfrac{5.10^{-4}V_1-5.10^{-3}V_2}{V_1+V_2}.2 = 10^{-4}\\ \Rightarrow \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{101}{9}\)

Đáp án B

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN