Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 giờ trước (20:11)

CHọn B

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
4 giờ trước (19:34)

Có \(5.6.8=240\) cách

Bình luận (0)
TimeSun
4 giờ trước (19:39)

Số cách để chọn một món quà là:\(5.6.8=240\left(cách\right)\)

Vậy có \(240\) cách để chọn một món quà

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
13 giờ trước (10:22)

\(\Leftrightarrow5\cdot\dfrac{1-cos2x}{2}-2sin2x+3\cdot\dfrac{1+cos2x}{2}=2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{5}{2}-\dfrac{5}{2}cos2x-2sin2x+\dfrac{3}{2}+\dfrac{3}{2}cos2x=2\)

\(\Leftrightarrow-2sin2x-cos2x=2-\dfrac{5}{2}-\dfrac{3}{2}=-2\)

=>2sin2x+cos2x=2

\(\Leftrightarrow\dfrac{2sin2x}{\sqrt{5}}+\dfrac{cos2x}{\sqrt{5}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}\)

\(\Leftrightarrow sin\left(2x+\alpha\right)=\dfrac{2}{\sqrt{5}}\), với cos a=2/căn 5

Đến đây thì dễ rồi

Bình luận (0)