Hà Đức Thọ
Xem chi tiết

Sau khi tham khảo ý kiến từ Quản lí Hoc24.vn - Thầy Hà Đức Thọ. Nhiệm kì này sẽ có 1 vài điểm đặc biệt sau:

1. Các bạn TV khác vẫn tiếp tục đăng kí ứng tuyển CTV vào link form sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EMqA4MeCKs1x-b8R9dbpAocIHtXO-4t_G16JRLDspiDJxA/viewform

GV và QL sẽ kiểm duyệt đơn đăng kí thêm 2 lần nữa vào đầu tháng 3 và đầu tháng 4, nếu các bạn đăng kí mới tích cực sẽ được xem xét và chọn làm CTV nhiệm kì 23. 

2. Các bạn sau khi trở thành CTV nhiệm kì 23, tiếp tục hoạt động và vẫn nhận thưởng nhiệm kì như các CTV từ đầu kì khác.

Bình luận (1)
Kiều Vũ Linh
20 tháng 2 lúc 17:35

Chúc mừng các CTV nhiệm kỳ 23 trong danh sách lần này nhé 😂

Bình luận (0)
HaNa
20 tháng 2 lúc 18:09

Chúc mừng mng nhaaa :>

Bình luận (0)
camcon
Xem chi tiết
Minh Phương
16 giờ trước (21:15)

đề chưa đầy đủ lắm bạn hãy thêm vào nhé

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
16 giờ trước (21:30)

Thí sinh được 5 điểm khi trả lời đúng 5 câu và sai 5 câu

Xác suất đúng 1 câu là 1/4 và sai là 3/4

Xác suất để được 5 điểm:

\(P=C_{10}^5.\left(\dfrac{1}{4}\right)^5.\left(\dfrac{3}{4}\right)^5\)

Bình luận (0)
camcon
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
16 giờ trước (21:34)

Các trường hợp thỏa mãn: 3 vòng 10, 2 vòng 10 và 1 vòng 9, 2 vòng 10 và 1 vòng 8

\(P=0,2^3+0,2^2.0,25+0,2^2.0,15\)

Bình luận (0)
camcon
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
16 giờ trước (21:36)

Xác suất để 3 viên đều đỏ: \(\dfrac{8}{10}.\dfrac{8}{10}.\dfrac{8}{10}\)

Xác suất ít nhất 1 xanh: \(1-\left(\dfrac{8}{10}\right)^3\)

Bình luận (1)
camcon
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
15 giờ trước (22:22)

Thua trong mỗi lượt chơi khi có 2 con xúc xắc nhỏ hơn 5 hoặc cả 3 nhỏ hơn 5

\(\Rightarrow\dfrac{4}{6}.\dfrac{4}{6}+\dfrac{4}{6}.\dfrac{4}{6}.\dfrac{4}{6}=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2+\left(\dfrac{2}{3}\right)^3\)

Vậy trong mỗi lượt chơi xác suất thua là \(\dfrac{20}{27}\)

Xác suất thắng ít nhất 1 lần: \(1-\left(\dfrac{20}{27}\right)^3\)

Bình luận (0)
camcon
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
16 giờ trước (20:53)

\(P=\dfrac{3}{25}.\dfrac{10}{25}+\dfrac{7}{25}.\dfrac{6}{25}+\dfrac{15}{25}.\dfrac{9}{25}\)

Bình luận (1)
camcon
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
16 giờ trước (20:56)

Gọi số câu đúng là x, số câu sai là 10-x

Số điểm: \(10x-5\left(10-x\right)=15x-50\)

\(15x-50\ge50\Rightarrow x\ge7\)

Xác suất (công thức Bernoulli, cấp 3 chưa học, nên đây là bài đại học):

\(P=C_{10}^7.\left(\dfrac{1}{2}\right)^7.\left(\dfrac{1}{2}\right)^3+C_{10}^8.\left(\dfrac{1}{2}\right)^8.\left(\dfrac{1}{2}\right)^2+C_{10}^9.\left(\dfrac{1}{2}\right)^9.\left(\dfrac{1}{2}\right)^1+C_{10}^{10}.\left(\dfrac{1}{2}\right)^{10}\)

Bình luận (1)
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
17 giờ trước (20:28)

\(\overrightarrow{BA}=\left(-1;-6;3\right)\)

\(\overrightarrow{OA}=\left(1;-2;3\right)\)

\(\overrightarrow{BO}=\left(-2;-4;0\right)\)

\(G_{\Delta OAB}=\left(1;\dfrac{2}{3};1\right)\)

\(G_{\Delta OBC}=\left(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{3};1\right)\)

\(G_{\Delta OAC}=\left(\dfrac{1}{3};-\dfrac{1}{3};2\right)\)

 

Bình luận (0)
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 giờ trước (19:55)

1: 

\(\overrightarrow{b}=\left(2;0;-1\right)\)

\(\Leftrightarrow2\cdot\overrightarrow{b}=\left(4;0;-2\right)\)

2: \(\overrightarrow{a}=\left(1;2;2\right);\overrightarrow{b}=\left(2;0;-1\right)\)

=>\(\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=\left(3;2;1\right)\)

3: \(\overrightarrow{a}=\left(1;2;2\right);\overrightarrow{b}=\left(2;0;-1\right)\)

=>\(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}=\left(-1;2;3\right)\)

4: \(\overrightarrow{b}=\left(2;0;-1\right);\overrightarrow{c}=\left(5;1;3\right)\)

=>\(2\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}=\left(2\cdot2+5;2\cdot0+1;2\cdot\left(-1\right)+3\right)\)

=>\(2\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}=\left(9;1;1\right)\)

5: \(\overrightarrow{b}=\left(2;0;-1\right);\overrightarrow{c}=\left(5;1;3\right)\)

\(3\overrightarrow{b}-\overrightarrow{c}=\left(3\cdot2-5;3\cdot0-1;3\cdot\left(-1\right)-3\right)\)

=>\(3\overrightarrow{b}-\overrightarrow{c}=\left(1;-1;-6\right)\)

Bình luận (0)
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
17 giờ trước (20:33)

\(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=1.2+2.0-2.1=0\)

\(\overrightarrow{b}.\overrightarrow{c}=2.5+0.1-1.3=7\)

\(\left[\overrightarrow{a};\overrightarrow{c}\right]=\left(4;7;-9\right)\)

\(\left[\overrightarrow{b};\overrightarrow{c}\right]=\left(1;-11;2\right)\)

\(\left|\overrightarrow{a}\right|=\sqrt{1^2+2^2+2^2}=3\)

Bình luận (0)
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
17 giờ trước (20:31)

\(\overrightarrow{AB}=\left(1;6;-3\right)\)

\(\overrightarrow{AC}=\left(-1;3;0\right)\)

\(\overrightarrow{BC}=\left(-2;-3;3\right)\)

\(I_{AB}=\left(\dfrac{x_A+x_B}{2};\dfrac{y_A+y_B}{2}\right)=\left(\dfrac{3}{2};1\right)\)

\(I_{BC}=\left(1;\dfrac{5}{2};\dfrac{3}{2}\right)\)

\(G_{ABC}=\left(\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3};\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)=\left(1;1;2\right)\)

Bình luận (0)