Pham Tien Dat
Pham Tien Dat 7 giờ trước (22:08)

\(\Rightarrow1+a+b=0\Leftrightarrow b=-a-1\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x^2+ax-a-1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\left(x+1+a\right)\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{x+1+a}{x+1}=\dfrac{1+1+a}{1+1}=\dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a=-1\Rightarrow b=0\)

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 8 giờ trước (21:09)

\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt{3x^2+2}-\sqrt{4+x}}{x^2-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{3x^2-x-2}{\sqrt{3x^2+2}+\sqrt{4+x}}}{x^2-1}=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{3x+2}{\left(x+1\right)\left(\sqrt{3x^2+2}+\sqrt{4+x}\right)}=\dfrac{5}{2.2\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{4}\).

Từ đó a = 5; b = 4 nên a - b = 1.

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 9 giờ trước (20:17)

Dang này thì cứ chọn số hạng có mũ cao nhất trên tử và mẫu là được. Nó là ngắt vô cùng lớn hay bé gì đấy

\(=lim\dfrac{8n^6}{3n^6}=\dfrac{8}{3}\)

Bình luận (0)
Rimuru tempest
Rimuru tempest 12 giờ trước (16:35)

7.\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt[3]{x+7}-\sqrt{x+3}}{x^2-3x+2}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\sqrt[3]{x+7}-2-\left(\sqrt{x+3}-2\right)}{x^2-3x+2}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{x+7-8}{\sqrt[3]{\left(x+7\right)^2}+2\sqrt[3]{x+7}+4}-\dfrac{x+3-4}{\sqrt{x+3}+2}}{\left(x-1\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{x-1}{\sqrt[3]{\left(x+7\right)^2}+2\sqrt[3]{x+7}+4}-\dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}+2}}{\left(x-1\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow1}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt[3]{\left(x+7\right)^2}+2\sqrt[3]{x+7}+4}-\dfrac{1}{\sqrt{x+3}+2}}{x-2}=\dfrac{1}{6}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 16 giờ trước (13:22)

\(a=\lim\left(\dfrac{2n^3\left(5n+1\right)+\left(2n^2+3\right)\left(1-5n^2\right)}{\left(2n^2+3\right)\left(5n+1\right)}\right)\)

\(=\lim\left(\dfrac{2n^3-13n^2+3}{\left(2n^2+3\right)\left(5n+1\right)}\right)=\lim\dfrac{2-\dfrac{13}{n}+\dfrac{3}{n^3}}{\left(2+\dfrac{3}{n^2}\right)\left(5+\dfrac{1}{n}\right)}=\dfrac{2}{2.5}=\dfrac{1}{5}\)

\(b=\lim\left(\dfrac{n-2}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2+2}}\right)=\lim\dfrac{1-\dfrac{2}{n}}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}}=\dfrac{1}{2}\)

\(c=\lim\dfrac{\sqrt{1+\dfrac{3}{n^3}-\dfrac{2}{n^4}}}{2-\dfrac{2}{n}+\dfrac{3}{n^2}}=\dfrac{1}{2}\)

\(d=\lim\dfrac{\sqrt{1-\dfrac{4}{n}}-\sqrt{4+\dfrac{1}{n^2}}}{\sqrt{3+\dfrac{1}{n^2}}-1}=\dfrac{1-2}{\sqrt{3}-1}=-\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN