Duy Ank Ngây Ngô
15 phút trước

Ta có: \(n_{NaCl}=0,2\cdot2+0,3\cdot3=1,3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{NaCl}}=\dfrac{1,3}{2+3}=0,26\left(M\right)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
7 phút trước

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O \to 2HBr + H_2SO_4\\ n_{SO_2} = n_{Br_2} = \dfrac{2000.2,4\%}{160} = 0,3(mol)\)

Bảo toàn electron : 

\((3 + 6x).n_Y = 2n_{SO_2}\\ \Rightarrow n_Y = \dfrac{0,6}{3 + 6x}\\ \Rightarrow \dfrac{0,6}{3 + 6x}.(56 + 32x) = 4,8\\ \Rightarrow x = 2\)

Vậy CTHH của Y : FeS2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
9 phút trước

Viết PTHH tổng quát hay nêu ví dụ vậy bạn?

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
1 giờ trước (19:29)

Benzen có tác dụng với Br2 có bột Fe không ạ? câu hỏi 331637 - hoidap247.com

Tính chất hoá học của Benzen, đồng đẳng Toluen và hidrocacbon thơm - hoá 11  bài 35

Bài 3 trang 159 SGK hóa 11: Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy  ra trong mỗi trường hợp sau: | Giải bài tập Hóa Học lớp 11 | BaiTap.me

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
2 giờ trước (19:15)

\(C_nH_{2n+2} + Cl_2 \xrightarrow{ánh\ sáng} C_nH_{2n+1}Cl + HCl\)

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
2 giờ trước (18:31)

Không có mô tả.

Bình luận (2)
traitimtrongvang
2 giờ trước (19:14)

\(a) C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ n_{C_2H_4} = n_{Br_2} = n_{C_2H_4Br_2} = \dfrac{18,8}{188} = 0,1(mol)\\ V_{C_2H_4} = 0,1.22,4 = 2,24(lít)\\ V_{CH_4} = 5,6 -2,24 = 3,36(lít)\\ b) m_{Br_2} = 0,1.180 = 18(gam) \)

Bình luận (0)
Trâm Quỳnh
Dương Nguyễn
3 giờ trước (18:05)

Câu 3:

a) C% = 100%. mct/mdd = 100% . 60/240 = 25%

b) C% = 100% . 20/180 = 11%

c) 2kg = 2000g

=> C% = 100% . 32/2000 = 1,6%

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN