Ôn tập Căn bậc hai. Căn bậc ba

Dương Thị Ngọc Hân

Cho 2 đường tròn (O,R), (O',R') tiếp xúc ngoài tại C. AB là tiếp tuyến chung ngoài của 2 đường tròn , a thuộc (O,R) ; B thuộc (O',R'). Tiếp tuyến chung qua C cắt AB tại M.

a, Cm : AM = BM = CM

b, Cm: ΔOMO' là Δ vuông

c, Gọi I là trung điểm của OO' . Chứng minh IM⊥AB và AB =2\(\sqrt{RR'}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN