Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Chủ đề:

Ôn thi vào 10

Câu hỏi:

Chủ đề:

Đề cương ôn tập : CTCT-Metan-Etilen-Axetilen

Câu hỏi:

Câu 1: Trong 1 chu kì (chu kì 1) đi từ trái sang phải tinh chất của các nguyên tố biến đổi như sau:

A. Tính kim Ioại và tính phi kim đều giảm dần.

B. Tính kim Ioại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim Ioại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần

D. Tính kim Ioại tăng đồng thời tính phi kim giảm dần

Câu 2: Trong 1 nhóm đi từ trên xuống dưới , tính chất của các nguyên tố biến đổi  như sau:

A. Tính kim Ioại và tính phi kim đều giảm dần.

B. Tính kim Ioại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim Ioại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần

D. Tính kim Ioại tăng đồng thời tính phi kim giảm dần

Câu 3: Số thứ tự của chu kì bằng:

A. Số electron trong nguyên tử

B . Số electron ở lớp ngoài cùng

C. Số lớp electron.

.D. Số hiệu nguyên tử

Câu 4: Nguyên tử nguyên tố x có kí hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3 viết trong bảng tuần hoàn, cấu tạo  nguyên tố x có đặc điểm

A. Có 11 e trong nguyên tử, 3 e Iớp ngoài cùng, 1 Iớp e

B. Có 1 e trong nguyên tử, 1 Iớp e ngoài cùng,3 Iớp e

C.  Có 1 e trong nguyên tử, 11 Iớp e ngoài cùng,3 Iớp e

D.  Có 3 e trong nguyên tử, 1 Iớp e ngoài cùng,11 Iớp

Câu 5: Số thứ tự của nhóm bằng

A. Số eIectron trong  nguyên tử

B. Số eIectron ở Iớp ngoài cùng

C. Số Iớp eIectron.

D. Số hiệu  nguyên tử