Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 13
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (7)

lê văn công
người bí ẩn
Sùng A Dì

Đang theo dõi (7)

Akai Haruma
Đức Hiếu
Tử Đằng
Linh Nguyễn