Ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI CĂN THỨC

  • \(\sqrt{A^2}=\left|A\right|\)
  • \(\sqrt{AB}=\sqrt{A}.\sqrt{B}\) (với \(A\ge0;B\ge0\))
  • \(\sqrt{\dfrac{A}{B}}=\dfrac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}\) (với \(A\ge0;B>0\))
  • \(\sqrt{A^2B}=\left|A\right|\sqrt{B}\) (với \(B\ge0\))
  • \(A\sqrt{B}=\sqrt{A^2B}\) (với \(A\ge0;B\ge0\)) và \(A\sqrt{B}=-\sqrt{A^2B}\) (với \(A< 0;B\ge0\))
  • \(\sqrt{\dfrac{A}{B}}=\dfrac{\sqrt{AB}}{\left|B\right|}\) (với \(AB\ge0;B\ne0\))
  • \(\dfrac{A}{\sqrt{B}}=\dfrac{A\sqrt{B}}{B}\) (với \(B>0\))
  • \(\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm B}=\dfrac{C\left(\sqrt{A}\mp B\right)}{A-B^2}\) (với \(A\ge0;A\ne B^2\))
  • \(\dfrac{C}{\sqrt{A}\pm\sqrt{B}}=\dfrac{C\left(\sqrt{A}\mp\sqrt{B}\right)}{A-B}\) (với \(A\ge0;B\ge0;A\ne B\))

 

@55771@@55772@@55773@@55775@@55780@@303880@@303023@@55782@