Đại số lớp 9

soyeon_Tiểubàng giải

Tìm phần nguyên của a, với \(a=\sqrt{2}+\sqrt[3]{\frac{3}{2}}+\sqrt[4]{\frac{4}{3}}+...+\sqrt[n+1]{\frac{n+1}{n}}\)

Perfect Blue
Perfect Blue 30 tháng 11 2016 lúc 12:26

Bài này trên gg có

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN