Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

mn ơi mình cần gấp ạ!!!

1/ Điểm M(-1;1) thuộc đồ thị hàm số y(m-1)x^2 khi m bằng

A. 0 B. -1 C.2 D.1

2/Đồ thị hàm số y= (-2)/3 x^2 đi qua điểm nào trong các điểm:

A.(0;-2/3) B. (-1;-2/3) C.(3;6) D(1;2/3)

3/Tọa độ gđ của (d): y = 2x - 3 và (P): y= -x^2 là

A. (1; -1) và (-3;-9) B.(-1;-1) và (-3;9) C.(1;-1) và (3;9) D.(-1;-1) và (3;-9)

4/ Với giá trị nào của a thì đường thẳng (d):y = x + a tiếp xúc với parabol (P): y =x^2?

A.-1 B.1 C. -1/4 D.1/4

5/ Cho hàm số y=ax^2 (a ≠ 0) có đồ thị parabol (P). Tìm a biết A(-4;-1) thuộc (P) ta có kết quả:

A. a=-16 B. a= 1/16 C.-1/16 D. Một kết quả khác

6/Đồ thị hàm số y=2x và y= -x^2/2 cắt nhau tại các điểm

A. (0;0) B.(-4;-8) C.(0;-4) D.(0;0) và (-4;-8)

7/Tọa độ giao điểm của đường thẳng (d): y=x-2 va (P): y= -x^2 là

A.(1;1) và (-2;4) B.(1;-1) và (-2;-4) C.(-1;-1) D.(1;-1) và (2;-4)

8/ Giữa (P): y= -x^2/2 và đường thẳng (d): y= x+1 có các vị trí tương đối sau:

A.(d) tiếp xúc (P) B.(d) cắt (P) C.(d) vuông góc với (P) D. Không cắt nhau

10/ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

A. Hai cung bằng nhau có số đó bằng nhau

b. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau

c. Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn là cung lớn hơn

D. Trong hai cung trên một đường tròn, cung nào cố số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.