Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 117
Điểm GP 3
Điểm SP 36

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian