Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Các loại hợp chất vô cơ-Đề 1

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 5 tháng 1 lúc 6:40

a)

\(Fe + CuSO_4 \to FeSO_4 + Cu\)

Theo PTHH : 

\(n_{CuSO_4} = n_{Fe} = \dfrac{11,2}{56} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow V_{dd\ CuSO_4} = \dfrac{0,2}{0,1} = 2(lít)\)

b)

\(n_{CuSO_4} = 0,1.2,5 = 0,25(mol) > n_{Fe}= 0,2\) nên \(CuSO_4\) dư.

Ta có : 

\(n_{CuSO_4\ pư} = n_{FeSO_4} = n_{Fe} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow n_{CuSO_4\ dư} = 0,25 - 0,2 = 0,05(mol)\)

Vậy : 

\(C_{M_{CuSO_4}} = \dfrac{0,05}{2,5} = 0,02M\\ C_{M_{FeSO_4}} = \dfrac{0,2}{2,5} = 0,08M\)

Bình luận (0)
santa
santa 5 tháng 1 lúc 0:34

(1) \(4Al+3O_2-t^o-2Al_2O_3\)

(2) \(Al_2O_3+6HCl-->2AlCl_3+3H_2O\)

(3) \(AlCl_3+3AgNO_3-->3AgCl\downarrow+Al\left(NO_3\right)_3\)

(4) \(Al\left(NO_3\right)_3+3NaOH-->3NaNO_3+Al\left(OH\right)_3\downarrow\)

Bình luận (0)
santa
santa 5 tháng 1 lúc 0:02

(1)  \(4Al+3O_2-t^o->2Al_2O_3\)

(2)  \(Al_2O_3+6HCl-->2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

(3)  \(AlCl_3+3NaOH-->Al\left(OH\right)_3\downarrow+3NaCl\)

Bình luận (3)
Vân Diệp
Vân Diệp 3 tháng 1 lúc 16:19

Pt: CuCl2+ 2NaOH --->  Cu(OH)2  + 2NaCl

A: Cu(OH)2

B: NaCl

Ta có : 

nCuCl2=\(\dfrac{33,75}{64+35,5.2}=0,25mol\)

Theo phương trình : nCuCl2=nCu(OH)2

             ---> nCu(OH)2= 0,25 mol

         --> mCu(OH)2= 0,25.(64+16.2+1.2)=24,5 g

Vậy khối lượng kết tủa của A là 24,5g

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 28 tháng 12 2020 lúc 19:55

2X+H2O⇒X2O+H2

+nH2=\(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

+nX=2nH2=0,2(mol)

+X = \(\dfrac{4,6}{0,2}=23\left(dvC\right)\)X là Natri

Bình luận (0)

nFe = 11.2/56 = 0.2 (mol) 

Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2 

0.2____0.2_______0.2___0.2 

mH2SO4 = 0.2*98 = 19.6 (g) 

mdd H2SO4 = 19.6*100/10 = 196 (g) 

m dd sau phản ứng = 11.2 + 196 - 0.4 = 206.8 (g) 

mFeSO4 = 0.2*152 = 30.4 (g) 

C% FeSO4 = 30.4/206.8 * 100% = 14.7% 

Vdd H2SO4 = mdd H2SO4 / D = 196 / 1.14 = 171.9 (ml) 

CM FeSO4 = 0.2 / 0.1719 = 1.16 M 

Bình luận (0)
cao xuân Bính
cao xuân Bính 17 tháng 12 2020 lúc 19:34

mọi người jup mik với

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 17 tháng 12 2020 lúc 19:53

nH2SO4= 0,04(mol)

PTHH: MgO + H2SO4 -> MgSO4+ H2O

x________x__________x(mol)

Al2O3 +3 H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3 H2O

y____3y_______y(mol)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}40x+102y=1,42\\x+3y=0,04\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,01\\y=0,01\end{matrix}\right.\)

-> mMgO=40x=0,4(g)

-> \(\%mMgO=\dfrac{0,4}{1,42}.100\approx28,169\%\\ \rightarrow\%mAl2O3\approx71,831\%\)

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 17 tháng 12 2020 lúc 21:38

Bạn xem lại đề 

Bình luận (1)
Duy Anh
Duy Anh 14 tháng 12 2020 lúc 21:29

* Dùng quỳ tím

- Quỳ tím hóa xanh: KOH và K2CO (Nhóm 1)

- Quỳ tím không đổi màu: KCl, K2SO4 và KNO3  (Nhóm 2)

* Đổ dd BaCl2 vào từng nhóm

- Đối với nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: K2CO3

PTHH: \(BaCl_2+K_2CO_3\rightarrow2KCl+BaCO_3\downarrow\)

+) Không hiện tượng: KOH

- Đối với nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: K2SO4

PTHH: \(BaCl_2+K_2SO_4\rightarrow2KCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: KCl và KNO3

* Đổ dd AgNO3 vào 2 dd còn lại

- Xuất hiện kết tủa: KCl

PTHH: \(AgNO_3+KCl\rightarrow KNO_3+AgCl\downarrow\)

- Không hiện tượng: KNO3

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 14 tháng 12 2020 lúc 19:57

Câu 1:

- 2Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO2

- 3NaOH + NaAlO2Al(OH)3 + 2Na2O

- Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

- 3AgNO3 + AlCl3 → 3AgCl + Al(NO3)3

- 3KOH + Al(NO3)3Al(OH)3 + 3KNO3

- 2Al(OH)3Al2O3 + 3H2O

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 14 tháng 12 2020 lúc 22:00

Câu 3:

- Dung dịch có màu xanh: CuSO4

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím không đổi màu: KCl

+) Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Ca(OH)2  (Nhóm 1)

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2SO4  (Nhóm 2)

- Cho dd trong nhóm 1 lội qua CO2 vừa đủ

+) Xuất hiện kết tủa: Ca(OH)2 

PTHH: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)

+) Không hiện tượng: NaOH

- Đổ dd BaCl2 vào nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: H2SO4

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: HCl

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 14 tháng 12 2020 lúc 22:54

Câu 6:

a) PTHH: \(2Al+6H_2SO_{4\left(đ\right)}\underrightarrow{t^o}Al_2\left(SO_4\right)_3+3SO_2\uparrow+6H_2O\)

b) Ta có: \(n_{SO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{Al}=0,1mol\) \(\Rightarrow m_{Al}=0,1\cdot27=2,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN