Bài 37. Etilen

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 7 tháng 6 2020 lúc 7:13

Một hh khi họ metan và etylen khi đó cháy 22,4 lít hh thu đc 70,4g khí CO2

a, XD % về thể tích

b, Tình thể tích kk cần đo cháy hh trên biết thể tích O2 chiếm 20% kk

c, Cho hh khi trên quả đất Br2 dư sau pư thấy V lít khí thoát ra (dktc) và khối lượng bình Br2 ta m gam . Tìm m và V

--

n(CH4, C2H4)= 1(mol)

nCO2=1,6 (mol)

Gọi a,b lần lượt là số mol CH4 và C2H4 trong hỗn hợp (a,b>0)

PTHH: CH4 +2 O2 -to-> CO2 + 2 H2O

x___________________x(mol)

C2H4 +3 O2 -to-> 2 CO2 +2 H2O

y_____________2y(mol)

Ta có hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=1\\x+2y=1,6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,4\\y=0,6\end{matrix}\right.\)

Vì số mol tỉ lệ thuận với thể tích : => %V(CH4)= %nCH4= (0,4/1).100=40%

=>%V(C2H4)= 100%-40%=60%

nO2(tổng)= 2x+3y= 2.0,4+3.0,6= 2,6(mol)

=> V(O2 đktc, tổng)=2,6. 22,4=58,24(l)

c) Br2 ta m gam là sao??

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 31 tháng 5 2020 lúc 21:44

1.Khi cho hỗn hợp khí (gồm CH4 và C2H4 ) đi qua dung dịch brom thì C2H4 sẽ phản ứng hết với dung dịch brom, CH4 không tác dụng sẽ đi ra khỏi bình.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

2.CH4+2O2-to>CO2+2H2O

nCH4=1,12\22,4=0,05 mol

=>VCO2=0,05.22,4=1,12l

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 5 2020 lúc 20:34

a)

PTHH:PTHH:C2H4+Br2−−−>C2H4Br2

Khi cho hỗn hợp khí trên qua dung dich Brom thì C2H4 bị giữ lại trong bình

=>mbìnhtăng=mC2H4=2,8(g)

=>nC2H4=2,8\28=0,1(mol)

=>VC2H4(đktc)=0,1.22,4=2,24(l)

=>VCH4=6,72−2,24=4,48(l)

%VCH4=4,48.100\6,72=66,67%

=>%VC2H4=100%−66,67%=33,33%

=>CH4+2O2-to>CO2+2H2O

0,2-----------0,4

c2H4+3O2-to>2CO2+2H2o

0,1----0,3

=>VO2=0,7.22,4=15,68l

nhận biết như cách trên đề bài vì CH4 ko td với Br2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 10 tháng 5 2020 lúc 16:04

ta đốt

có 2 khí cháy :CH4, C2H4

ch4+2o2-TO->co2+2h2o

C2H4+3O2-to->2CO2+2H2O

2 khí ko cháy :N2,CO2

sau đó ta cho 2 khí cháy được sục qua dd Br2

có 1 khí làm mất màu Br2 là C2H4

C2H4+3o2-TO->2Co2+2H2o

CÒN lại là CH4

sau đó ta cho 2 khí ko cháy sục qua Ca(OH)2

có kết tủa :CO2

CO2+Ca(OH)2->CaCO3+H2O

còn lại là N2

câu 2

C2H4+3O2-to->2CO2+2H2O

0,5------1,5

nC2H4=11,2\22,4=0,5 mol

=>Vo2=1,5.22,4=33,6l

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 27 tháng 4 2020 lúc 20:18

Trích mẫu thử, dẫn qua dd Ca(OH)2 dư

+ Kết tủa: KK ( do KK chứa CO2)

\(PTHH:Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

+ Không ht: CH4, C2H4 và O2

Đem nhóm trên sục vào dd Br2:

+ Mất màu dd: C2H4

\(PTHH:C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

+ Không ht: CH4 và O2

Đem 2 khí đi đốt rồi thấy khí thu được sục vào dd Ca(OH)2

+ Kết tủa: CH4

\(PTHH:CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

\(PTHH:Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

+ Không ht: O2

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 23 tháng 4 2020 lúc 20:20

Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong khí etilen, người ta dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch

A.HCl B. Br2 C.H2SO4 D.Ba(OH)2

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 22 tháng 4 2020 lúc 11:27

Bài linh thiếu

\(n_{hh}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)=n_{CH4}+n_{C2H4}\)

Cho hỗn hợp qua bình brom thì chỉ có etilen phản ứng.

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

Khối lượng bình tăng là do etilen phản ứng bị giữ lại

\(\Rightarrow m_{C2H4}=1,4\left(g\right)\Rightarrow n_{C2H4}=\frac{1,4}{28}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{CH4}=0,2-0,05=0,15\left(mol\right)\)

Vì % số mol = % thể tích

\(\Rightarrow\%V_{CH4}=\frac{0,15}{0,2}.100\%=75\%;\%V_{C2H4}=100\%-75\%=25\%\)

\(\Rightarrow\%m_{CH4}=\frac{0,15.16}{0,15.16+1,4}=63,16\%\Rightarrow\%m_{C2H4}=100\%-63,16\%=36,84\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 21 tháng 4 2020 lúc 22:50

Cho 4,48 lít hỗn hợp CH4 và C2H4 đi qua bình chứa dung dịch nước Brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam: a) tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp b) tính thành phần % theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp

a/

khối lượng bình tăng chính bằng khối lượng C2H4 có trong hỗn hợp

PTPU

C2H4+ Br2→→ C2H4Br2

có:m bbình tăng= mC2H4= 1,4\28= 0,05( mol)

⇒⇒ VC2H4= 0,05. 22,4= 1,12( lít)

⇒⇒ %VC2H4= 1,12\4,48. 100%= 25%

%VCH4= 100%-25%= 75%

b/mhh=4,48\22,4=0,2 mol

nCH4=0,2-0,05=0,15 mol

=>

%CH4=0,15\0,2.100=75%

=>%C2H4=100-75=25%

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN