Bài 37. Etilen

traitimtrongvang
4 giờ trước (17:52)

a)

Khí thoát ra: CH4

\(\%V_{CH_4} = \dfrac{6,72}{16,8}.100\% = 40\%\\ \%V_{C_2H_4} = 100\% - 40\% = 60\%\)

b)

\(n_{C_2H_4} = \dfrac{16,8-6,72}{22,4} = 0,45(mol)\\ C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ n_{Br_2} = n_{C_2H_4} = 0,45(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{Br_2}} = \dfrac{0,45}{2} = 0,225M\\ c) n_{C_2H_4Br_2} = n_{C_2H_4} = 0,45(mol)\\ \Rightarrow n_{C_2H_4Br_2} = 0,45.188 = 84,6(gam)\)

Bình luận (1)

Bài 4:

a) n(hỗn hợp khí)= 16,8/22,4=0,75(mol)

- Khí thoát ra là khí CH4.

=> nCH4=6,72/22,4=0,3(mol)

nC2H4=0,75-0,3=0,45(mol)

- Số mol tỉ lệ thuận với thể tích.

%V(CH4)=%nCH4= (0,3/0,75).100=40%

=> %V(C2H4)=100% - 40%=60%

b) PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

nC2H4Br2= nBr2=nC2H4=0,45(mol)

=>VddBr2= 0,45/2=0,225(l)

c) mC2H4Br2=0,45. 188= 84,6(g)

Bình luận (1)
Trần Mạnh
Hôm qua lúc 18:05

Cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong CO2 ,

SO2 bị giữ lại còn N2 không phản ứngCO2

+ Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O SO2  + Ca(OH)2--> CaSO3 + H2O

Sau đó đem cái này đi đun nóng thì

CaCO3 và CaSO3 CaCO3 --(t°)--> CaO + CO2 CaSO3 --(t°)--> CaO + SO2

giảm nhiệt độ hỗn hợp khí SO2 hóa lỏng ở -10°C CO2 ở -78°C thì ngưng tụ lại ở thể rắn chứ không thành thể lỏng(CO2 chi ở thể lỏng dưới áp suất cao)

=> thu đc SO2 lỏng rồi tăng nhiệt độ thu đc khí SO2

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Hôm qua lúc 18:37

Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH lấy dư, thu lấy khí thoát ra, Ta được khí Nito tinh khiết.

\(2NaOH + CO_2 \to Na_2CO_3 + H_2O\\ 2NaOH + SO_2 \to Na_2SO_3 + H_2O\\ 2NaOH + H_2S \to Na_2S + 2H_2O\)

Bình luận (0)
Trần Mạnh
Hôm qua lúc 18:02

Ta có: %C + %H = 92,3%+8,7% = 100%

=> Hợp chất có 2 nguyên tố là : C và H

Gọi CTHH cần tìm là CxHy (x,y thuộc N*)

ta có tỉ lệ:

\(x\cdot M_C:y\cdot M_H=92.3\%:8.7\%\)

\(=>x:y=\dfrac{92.3\%}{12}:\dfrac{8.7\%}{1}\)

\(x:y=7:8\)

=>x=7;y=8

Vậy CTHH cần tìm là: C7H8

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Hôm qua lúc 16:28

\(n_{C_2H_4} = = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\\ C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\\ n_{O_2} = 3n_{C_2H_4} = 0,1.3 = 0,3(mol)\\ \Rightarrow V_{O_2} = 0,3.22,4 = 6,72(lít)\\ \Rightarrow V_{không\ khí} = 5V_{O_2} = 6,72.5 = 33,6(lít)\)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Hôm qua lúc 16:16

Sửa : 29,25 \(\to\) 29,55

\(C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2\\ n_{C_2H_4} = n_{Br_2} = \dfrac{8}{160} = 0,05(mol)\\ \Rightarrow m_{C_2H_4} = 0,05.28 = 1,4(gam)\\ CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ C_2H_4 +3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\\ CO_2 + Ba(OH)_2 \to BaCO_3 + H_2O\\ n_{CO_2} = n_{CH_4} + 2n_{C_2H_4} = n_{CH_4} + 0,05.2 = n_{BaCO_3} = \dfrac{29,55}{197}=0,15(mol) \\ \Rightarrow n_{CH_4} = 0,05(mol)\\ \Rightarrow m_{CH_4} = 0,05.16 = 0,8(gam)\)

Bình luận (0)

Đầu tiên, không có nước Br chỉ có nước Br2 em nhé!

---

nBr2= 8/160=0,05(mol)

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

nC2H4=nBr2=0,05(mol) => mC2H4=0,05.28=1,4(g)

- Khí bay ra là khí CH4.

CH4 + 2 O2 -to-> CO2 + 2 H2O

CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O

nBaCO3=29,25/197= 117/ 788 (mol ) (Số xấu quá em ơi)

=> nCH4=nCO2=nBaCO3= 117/788(mol)

=> mCH4=16. 117/788= 468/197(g)

Bình luận (0)
traitimtrongvang
Hôm qua lúc 12:22

Ta có :

\(C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2 \\m_{C_2H_4} = m_{tăng} = 0,7(gam)\\ \Rightarrow V_{C_2H_4} = \dfrac{0,7}{28}.22,4 = 0,56(lít)\\ \Rightarrow V_{CH_4 } = 1,68 - 0,56 = 1,12(lít)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
23 tháng 2 lúc 23:14

Bài 1 : 

Sục mỗi khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư : 

- Vẩn đục : CO2 

Hai khí còn lại dẫn qua dung dịch Br2 : 

- Mất màu : C2H4

- Không HT : CH4

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

C2H4 + Br2 => C2H4Br2 

Bài 2 : 

\(n_{C_2H_4}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1\left(mol\right)\)

\(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2+2H_2O\)

\(0.1.........0.3\)

\(V_{kk}=5V_{O_2}=5\cdot22.4\cdot0.3=33.6\left(l\right)\)

 

Bình luận (0)
Duy Ank
23 tháng 2 lúc 21:09

Bài 1:

PTHH: \(CH_4+Cl_2\underrightarrow{a/s}CH_3Cl+HCl\)

Theo PTHH: \(n_{Cl_2}=n_{CH_3Cl}=n_{CH_4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CH_3Cl}=0,15\cdot50,5=7,575\left(g\right)\\V_{CH_4}=V_{Cl_2}=3,36\left(l\right)\end{matrix}\right.\) 

Bình luận (0)
Duy Ank
23 tháng 2 lúc 21:13

Bài 2:

PTHH: \(CH_4+2O_2\underrightarrow{a/s}CO_2+2H_2O\)

Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=n_{CH_4}\\n_{O_2}=2n_{CH_4}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}V_{CO_2}=V_{CH_4}=5,6\left(l\right)\\V_{CO_2}=2V_{CH_4}=11,2\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
20 tháng 2 lúc 17:34

\(n_{C_2H_4}=\dfrac{4.48}{22.4}=0.2\left(mol\right)\)

\(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2+2H_2O\)

\(0.2....................0.4\)

\(m_{CO_2}=0.4\cdot44=17.6\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
20 tháng 2 lúc 16:34

nCH4 = 6.72: 22,4  = 0.3  (mol)

a)

PTHH         CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

                    1           2        1              2                (mol)                        

                 0,15      0,3       0,15          0,3        

b)

VO​2 =  n.22,4 = 0,6 . 22,4 = 13.44 (l)

⇒V kk = V O2 . 5 = 13.44 . 5 = 67.2 (l)

Bình luận (0)
Khánh Đan
20 tháng 2 lúc 16:34

PT: \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

Ta có: \(n_{CH_4}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,3\left(mol\right)\\n_{O_2}=n_{H_2O}=2n_{CH_4}=0,6\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m_{CO_2}=0,3.44=13,2\left(g\right)\)

\(m_{H_2O}=0,6.18=10,8\left(g\right)\)

\(V_{O_2}=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\Rightarrow V_{kk}=13,44.5=67,2\left(l\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN