Bài 13. Luyện tập chương I: Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn Sỹ Tấn
Nguyễn Sỹ Tấn 29 tháng 12 2020 lúc 20:55

Đặt nFe(pứ)=a(mol)

PTHH Fe +CuSO4------>FeSO4+Cu

Theo phương trình =>nFe=nCu=a(mol)

mđinh sắt tăng=mcu-mFe=64a-56a=0,2(g)

=>a=0,025(mol)

=>mFe(pứ)=0,025.56=1,4(g)

mCu=0,025.64=1,6(g)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 2 tháng 12 2020 lúc 21:55

PTHH: \(Na_2SO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+SO_2+H_2O\) (1)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2SO_3}=\frac{12,6}{126}=0,1\left(mol\right)=n_{SO_2}\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=\frac{800\cdot1,71\%}{171}=0,08\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{n_{SO_2}}{n_{Ba\left(OH\right)_2}}=\frac{0,1}{0,08}=1,25\) \(\Rightarrow\) Tạo cả 2 muối

PTHH: \(2SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Ba\left(HSO_3\right)_2\) (2)

\(SO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_3\downarrow+H_2O\) (3)

Gọi số mol của Ba(OH)2 (2) \(a\) \(\Rightarrow n_{SO_2\left(2\right)}=2a\)

Gọi số mol của Ba(OH)2 (3) là \(b\) \(\Rightarrow n_{SO_2\left(3\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,08\\2a+b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,02\\b=0,06\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{BaSO_3}=0,06mol\\n_{Ba\left(HSO_3\right)_2}=0,02mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{BaSO_3}=0,06\cdot217=13,02\left(g\right)\\m_{Ba\left(HSO_3\right)_2}=0,02\cdot331=6,62\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{SO_2}=0,1\cdot64=6,4\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{dd}=m_{SO_2}+m_{ddBa\left(OH\right)_2}-m_{BaSO_3}=793,38\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{Ba\left(HSO_3\right)_2}=\frac{6,4}{793,38}\cdot100\%\approx0,81\%\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 2 tháng 12 2020 lúc 22:16

PTHH: \(CaCO_3\underrightarrow{t^o}CaO+CO_2\uparrow\) (1)

\(MgCO_3\underrightarrow{t^o}MgO+CO_2\uparrow\) (2)

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\) (3)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\) (4)

Ta có: \(n_{CaCO_3\left(4\right)}=\frac{2,5}{100}=0,025\left(mol\right)=\Sigma n_{CO_2}\)

Gọi số mol của CaCO3 (1) là \(a\) \(\Rightarrow n_{CO_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của MgCO3\(b\) \(\Rightarrow n_{CO_2\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,025\\100a+84b=3,42\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Sai đề

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 30 tháng 11 2020 lúc 22:03

PTHH: \(MgCl_2+2NaOH\rightarrow2NaCl+Mg\left(OH\right)_2\downarrow\)

\(Mg\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}MgO+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{MgCl_2}=0,2\cdot0,1=0,02\left(mol\right)\\n_{NaOH}=\frac{200\cdot10\%}{40}=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,02}{1}< \frac{0,5}{2}\) \(\Rightarrow\) NaOH còn dư, MgCl2 phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{Mg\left(OH\right)_2}=n_{MgO}=0,02mol\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg\left(OH\right)_2}=0,02\cdot58=1,16\left(g\right)=x\\m_{MgO}=0,02\cdot40=0,8\left(g\right)=y\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 12 tháng 11 2020 lúc 21:51

Câu 1:

\(2Cu+O_2\underrightarrow{t^o}2CuO\)

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

\(CuSO_4+2KOH\rightarrow K_2SO_4+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}CuO+H_2O\)

Câu 2:

Hiện tượng: Cu tan dần trong dd, xuất hiện chất rắn màu trắng bạc, dd chuyển dần sang màu xanh lam

PTHH: \(Cu+2AgNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+2Ag\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 11 tháng 11 2020 lúc 22:11

a) PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\) (1)

\(CuO+2HCl\rightarrow CuCl_2+H_2O\) (2)

b) Ta có: \(n_{HCl}=0,2\cdot0,5=0,1\left(mol\right)\)

Gọi số mol của MgO là \(a\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(1\right)}=2a\)

Gọi số mol của CuO là \(b\) \(\Rightarrow n_{HCl\left(2\right)}=2b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+2b=0,1\\40a+80b=3,2\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,02\\b=0,03\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{MgO}=0,02mol\\n_{CuO}=0,03mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{MgO}=0,02\cdot40=0,8\left(g\right)\\m_{CuO}=2,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

c) PTHH: \(MgO+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2O\) (3)

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\) (4)

Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{H_2SO_4\left(3\right)}=n_{MgO}=0,02mol\\n_{H_2SO_4\left(3\right)}=n_{CuO}=0,03mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,05mol\) \(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{0,05\cdot98}{20\%}=24,5\left(g\right)\)

Ta có: \(m_{dd}=m_{hh}+m_{ddH_2SO_4}=27,7\left(g\right)\)

Mặt khác: \(\left\{{}\begin{matrix}m_{MgSO_4}=0,02\cdot120=2,4\left(g\right)\\m_{CuSO_4}=0,03\cdot160=4,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{MgSO_4}=\frac{2,4}{27,7}\cdot100\approx8,66\%\\C\%_{CuSO_4}=\frac{4,8}{27,7}\cdot100\approx17,33\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 11 tháng 11 2020 lúc 22:30

PTHH: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\uparrow\)

Ta có: \(n_{HCl}=\frac{10\cdot36,5\%}{36,5}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2}=0,05mol\) \(\Rightarrow m_{H_2}=0,05\cdot2=0,1\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 21:49

Câu 2:

\(CuSO_4+BaCl_2\rightarrow CuCl_2+BaSO_4\)

\(CuCl_2+2KOH\rightarrow2KCl+Cu\left(OH\right)_2\)

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}CuO+H_2O\)

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 21:52

Câu 3:

- Dẫn khí CO2 vừa đủ qua 2 dd

+) Xuất hiện kết tủa trắng: Ca(OH)2

PTHH: \(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3\downarrow+H_2O\)

+) Không xuất hiện kết tủa: NaOH

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 21:46

Câu 1:

PTHH: \(CuSO_4+2NaOH\rightarrow Na_2SO_4+Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuSO_4}=\frac{250\cdot19,2\%}{160}=0,3\left(mol\right)\\n_{NaOH}=\frac{200\cdot20\%}{40}=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,3}{1}< \frac{1}{2}\) \(\Rightarrow\) NaOH còn dư, CuSO4 phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,3mol\) \(\Rightarrow m_{Cu\left(OH\right)_2}=0,3\cdot98=29,4\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2SO_4}=0,3mol\\n_{NaOH\left(dư\right)}=0,4mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Na_2SO_4}=0,3\cdot142=42,6\left(g\right)\\m_{NaOH\left(dư\right)}=0,4\cdot40=16\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{ddCuSO_4}+m_{ddNaOH}-m_{Cu\left(OH\right)_2}=420,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{Na_2SO_4}=\frac{42,6}{420,6}\cdot100\approx10,13\%\\C\%_{NaOH\left(dư\right)}=\frac{16}{420,6}\cdot100\approx3,8\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 21:53

phần d hỏi cụ thể hơn được không ???

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu 9 tháng 11 2020 lúc 21:23
https://i.imgur.com/nvtQsOJ.jpg
Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 22:45

Bài 1:

PTHH: \(FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\downarrow+2NaCl\)

\(Fe\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}FeO+H_2O\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeCl_2}=\frac{200\cdot12,7\%}{127}=0,2\left(mol\right)\\n_{NaOH}=\frac{100\cdot10\%}{40}=0,25\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,2}{1}>\frac{0,25}{2}\) \(\Rightarrow\) FeCl2 còn dư, NaOH phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{Fe\left(OH\right)_2}=0,125mol=n_{FeO}\) \(\Rightarrow m_{FeO}=0,125\cdot72=9\left(g\right)\)

b) Theo PTHH (1): \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,25mol\\n_{FeCl_2\left(dư\right)}=0,075mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{NaCl}=0,25\cdot58,5=14,625\left(g\right)\\m_{FeCl_2}=0,075\cdot127=9,525\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{dd}=m_{ddFeCl_2}+m_{ddNaOH}-m_{Fe\left(OH\right)_2}=291\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{NaCl}=\frac{14,625}{291}\cdot100\approx5,03\%\\C\%_{FeCl_2}=\frac{9,525}{291}\cdot100\approx3,27\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 9 tháng 11 2020 lúc 22:53

a) PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\) (1)

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\) (2)

b) Ta có: \(n_{H_2}=\frac{20,16}{22,4}=0,9\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Al là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=\frac{3}{2}b\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+27b=27,6\\a+\frac{3}{2}b=0,9\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,3\\b=0,4\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,3mol\\n_{Al}=0,4mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Fe}=0,3\cdot56=16,8\left(g\right)\\m_{Al}=10,8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

c) Ta có: \(\%m_{Fe}=\frac{16,8}{27,6}\cdot100\approx60,87\%\) \(\Rightarrow\%m_{Al}=39,13\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN