Phân thức đại số

Mai Nguyễn Bảo Ngọc

Tính N=1/x-2+x^2-x-2/x^2-7x+10-2x-4/x-5

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 2022 lúc 23:18

\(N=\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{x^2-x-2}{x^2-7x+10}-\dfrac{2x-4}{x-5}\)

\(=\dfrac{x-5+x^2-x-2-2\left(x-2\right)^2}{\left(x-5\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-7-2\left(x^2-4x+4\right)}{\left(x-5\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\dfrac{x^2-7-2x^2+8x-8}{\left(x-2\right)\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{-x^2+8x-15}{\left(x-2\right)\left(x-5\right)}\)

\(=\dfrac{-\left(x-5\right)\left(x-3\right)}{\left(x-2\right)\left(x-5\right)}=\dfrac{3-x}{x-2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thịnh
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trang
Xem chi tiết
lan ha
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Thu Hà
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Đăng khải
Xem chi tiết
My Phạm
Xem chi tiết