Phân thức đại số

My Phạm

Rút gọn biểu thức : \(B=\dfrac{2}{x^2+2x}+\dfrac{3}{x^2+7x+10}+\dfrac{4}{x^2+14x+15}+\dfrac{1}{x+9}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 6 2022 lúc 12:52

\(=\dfrac{2}{x\left(x+2\right)}+\dfrac{3}{\left(x+2\right)\left(x+5\right)}+\dfrac{4}{\left(x+5\right)\left(x+9\right)}+\dfrac{1}{x+9}\)

\(=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+5}+\dfrac{1}{x+5}-\dfrac{1}{x+9}+\dfrac{1}{x+9}\)

=1/x

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Cẩm Ly
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Mộng Khiết Từ
Xem chi tiết
Minh Thơ
Xem chi tiết
Hoài An
Xem chi tiết
Phạm Thúy An
Xem chi tiết
Trịnh Phương Khanh
Xem chi tiết
Trần Quang Minh
Xem chi tiết
Không Biết Chán
Xem chi tiết