Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (1)

Nguyễn Huy Tú