Phân thức đại số

Phạm Nguyễn Đăng khải

Bài 1 giải các phương trình sau

A. 5x-25=0

4x-1=3x-2

B. 3/4-3x=0

C. 3x-2=2x+3

(2x-3)(x+3)=3x+9

D. 2(x-3)=5(x+4)

E. 8x-3/5=2x+8/8

X-5x+2/6=7-3x/4

G. 7x-3/5=5x+7/7

H. (3x-5)(7x+5)=0

L. (1/2-3/43/4)(5-2x)=0

M. (2x+7)(x-5)(5x+1)=0

M.x+1/x-3 - 1/x-1=2/(x-1)(x-3)

➻❥Nguyễn❃Q.Anh✤
10 tháng 4 2020 lúc 9:43

\(A,5x-25=0\)

\(\Leftrightarrow5x-5^2=0\)

\(\Leftrightarrow5\left(x-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x-1=0\)

\(\Rightarrow x=1\)

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (0)
Thien Nguyen
10 tháng 4 2020 lúc 21:07

* 4x - 1 = 3x - 2

⇔ 4x - 3x = -2 + 1

⇔ x = -1

Vậy tập nghiệm của pt là S = {-1}

* \(\frac{3}{4}-3x=0\)

\(\frac{3}{4}-\frac{3x.4}{4}=0\)

⇒ 3 - 12x = 0

⇔ 12x = 3

⇔ x = \(\frac{3}{12}=\frac{1}{4}\)

Vậy tập nghiệm của pt là S = \(\left\{\frac{1}{4}\right\}\)

* 3x - 2 = 2x + 3

⇔ 3x - 2x = 3 + 2

⇔ x = 5

Vậy tập nghiệm của pt là S = {5}

* 2(x - 3) = 5(x + 4)

⇔ 2x - 6 = 5x + 20

⇔ 2x - 5x = 20 + 6

⇔ -3x = 26

⇔ x = \(\frac{-26}{3}\)

Vậy tập nghiệm của pt là S = \(\left\{\frac{-26}{3}\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Hoàng thị Hiền
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Tranhuenhi
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Bịch Bông
Xem chi tiết
Tham Le
Xem chi tiết
Vinh Thanh
Xem chi tiết