Phân thức đại số

Lê Thúy Kiều

Giải các phương trình sau :

1.(2x+1).(x2+2)=0

2.(x2+4).(7x-3)=0

3.(x-5).(3-2x).(3x+4)=0

4.(x-2).(3x+5)=(2x-4).(x+1)

5.(2x+5).(x-4)=(x-5).(4-x)

Giúp mình với

Akai Haruma
21 tháng 2 2019 lúc 22:44

1.

\((2x+1)(x^2+2)=0\Rightarrow \left[\begin{matrix} 2x+1=0\\ x^2+2=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=\frac{-1}{2}\\ x^2=-2< 0(\text{vô lý})\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x=-\frac{1}{2}\)

2.\((x^2+4)(7x-3)=0\Rightarrow \left[\begin{matrix} x^2+4=0\\ 7x-3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left[\begin{matrix} x^2=-4< 0(\text{vô lý})\\ x=\frac{3}{7}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x=\frac{3}{7}\)

3.

\((x-5)(3-2x)(3x+4)=0\)

\(\Rightarrow \left[\begin{matrix} x-5=0\\ 3-2x=0\\ 3x+4=0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=5\\ x=\frac{3}{2}\\ x=-\frac{4}{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
21 tháng 2 2019 lúc 22:48

4.

\((x-2)(3x+5)=(2x-4)(x+1)\)

\(\Leftrightarrow (x-2)(3x+5)-(2x-4)(x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow (x-2)(3x+5)-2(x-2)(x+1)=0\)

\(\Leftrightarrow (x-2)[(3x+5)-2(x+1)]=0\)

\(\Leftrightarrow (x-2)(x+3)=0\Rightarrow \left[\begin{matrix} x-2=0\\ x+3=0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=2\\ x=-3\end{matrix}\right.\)

5.

\((2x+5)(x-4)=(x-5)(4-x)\)

\(\Leftrightarrow (2x+5)(x-4)-(x-5)(4-x)=0\)

\(\Leftrightarrow (2x+5)(x-4)+(x-5)(x-4)=0\)

\(\Leftrightarrow (x-4)[(2x+5)+(x-5)]=0\)

\(\Leftrightarrow (x-4).3x=0\)

\(\Rightarrow \left[\begin{matrix} x-4=0\\ 3x=0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left[\begin{matrix} x=4\\ x=0\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Đăng khải
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Tham Le
Xem chi tiết
nguyễn hữu kim
Xem chi tiết
Trash Như
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Tranhuenhi
Xem chi tiết