Phân thức đại số

Lê Thúy Kiều

Giải các phương trình sau :

1.\(\dfrac{14}{3x-12}-\dfrac{2+x}{x-4}=\dfrac{3}{8-2x}-\dfrac{5}{6}\)

2.\(\dfrac{12}{1-9x^2}=\dfrac{1-3x}{1+3x}-\dfrac{1+3x}{1-3x}\)

3.\(\dfrac{x+5}{x^2-5x}-\dfrac{x+25}{2x^2-50}=\dfrac{x-5}{2x^2+10x}\)

4.\(\dfrac{6x_{ }+1}{x^2-7x+10}+\dfrac{5}{x-2}=\dfrac{3}{x-5}\)

5.\(\dfrac{2}{x^2-4}-\dfrac{x-1}{x\left(x-2\right)}+\dfrac{x-4}{x\left(x+2\right)}=0\)

6.\(\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{2x^2+16}{x^3+8}=\dfrac{5}{x^2-2x+4}\)

Nguyễn Thành Trương
23 tháng 2 2019 lúc 18:13

Câu 1:

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Nguyễn Thành Trương
23 tháng 2 2019 lúc 18:16

Câu 2:

ĐKXĐ: \(\left[{}\begin{matrix}1-9x^2\ne0\\1+3x\ne0\\1-3x\ne0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left[{}\begin{matrix}x\ne\dfrac{-1}{3}\\x\ne\dfrac{1}{3}\end{matrix}\right.\)

\(\dfrac{12}{1-9x^2}=\dfrac{1-3x}{1+3x}-\dfrac{1+3x}{1-3x}\left(1\right)\)

\(\left(1\right):\dfrac{12}{\left(1-3x\right)\left(1+3x\right)}-\dfrac{\left(1-3x\right)\left(1-3x\right)}{\left(1-3x\right)\left(1+3x\right)}+\dfrac{\left(1+3x\right)\left(1+3x\right)}{\left(1-3x\right)\left(1+3x\right)}=0\)

\(\Leftrightarrow 12-\left(1-3x-3x+9x^2\right)+\left(1+3x+3x+9x^2\right)=0\)

\(\Leftrightarrow 12-1+3x+3x-9x^2+1+3x+3x+9x^2=0\)

\(\Leftrightarrow12x+12=0\\ \Leftrightarrow12x=-12\\ \Leftrightarrow x=-1\left(TM\right)\)

Vậy \(S=\left\{-1\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Bach Tang Oni
Xem chi tiết
Hỏi Làm Giề
Xem chi tiết
Huyền Anh Kute
Xem chi tiết
Trần Thị Hảo
Xem chi tiết
Trash Như
Xem chi tiết
Mộng Khiết Từ
Xem chi tiết
nguyễn thái hồng duyên
Xem chi tiết