Phân thức đại số

Lê Thúy Kiều

Giai cac phuong trinh sau

1) (5x-4).(4x+6) = 0

2) (4x-10).(24+5x) = 0

3) (x-3).(2x+1) = 0

4) (2x+1).(x2+2) = 0

5) (x2+4).(7x-3) = 0

6) (x-5).(3-2x).(3x+4) = 0

7) (x-2).(3x+5) = (2x-4).(x+1)

8) (2x+5).(x-4) = (x-5).(4-x)

9) 9x2-1 = (3x+1).(2x-3)

10) (2x-1)2 = 49

11) (5x-3)2 - (4x-7)2 = 0

12) (2x+7)2 = 9.(x+2)2

Giúp mình giải gấp .Cám ơn

Trần Thị Thu Nga
19 tháng 2 2019 lúc 21:10

1) \(\left(5x-4\right)\left(4x+6\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}5x-4=0\\4x-6=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}5x=4\\4x=6\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{4}{5}\\x=\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm S = \(\left\{\dfrac{4}{5};\dfrac{3}{2}\right\}\)

2) \(\left(4x-10\right)\left(24+5x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}4x-10=0\\24+5x=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}4x=10\\5x=-24\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{5}{2}\\x=\dfrac{-24}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm S = \(\left\{\dfrac{5}{2};\dfrac{-24}{5}\right\}\)

3) \(\left(x-3\right)\left(2x+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-3=0\\2x+1=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\2x=-1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=3\\x=\dfrac{-1}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy phương trình có tập nghiệm S = \(\left\{3;\dfrac{-1}{2}\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Nguyễn Đăng khải
Xem chi tiết
Tham Le
Xem chi tiết
Bịch Bông
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Lê Thúy Kiều
Xem chi tiết
Hoàng thị Hiền
Xem chi tiết
Tranhuenhi
Xem chi tiết