Phân thức đại số

Thu Hà

\(a,\frac{x-3}{2}+\frac{4x+1}{3}=\frac{2x-7}{6}\)

\(b,\frac{x-4}{5}+\frac{3x-2}{10}-x=\frac{2x-5}{3}-\frac{7x+5}{6}\)

\(c,\frac{2\left(x-3\right)}{4}+\frac{x-5}{3}=\frac{13x+4}{12}\)


Các câu hỏi tương tự
Thu Hà
Xem chi tiết
Park Lin
Xem chi tiết
Lyly Luta
Xem chi tiết
Linh Đặng
Xem chi tiết
Thu Hà
Xem chi tiết
Sakura서 정
Xem chi tiết
Trần Khương
Xem chi tiết
CP Enderboy
Xem chi tiết
Thanh Thanh
Xem chi tiết