camcon

Tính \(\lim\limits_{x\rightarrow3}\dfrac{x+1-\sqrt{5x+1}}{x-\sqrt{4x-3}}\)

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 22:29

Ủa giới hạn này có gì bất thường nhỉ? Bấm máy là được rồi

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Dang Tung
Xem chi tiết