títtt

tính giới hạn

a) \(\lim\limits_{x\rightarrow3}\dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6}\)

b) \(\lim\limits_{x\rightarrow5}\dfrac{x^2-5x}{x-5}\)

c) \(\lim\limits_{x\rightarrow-3}\dfrac{x^2-3x}{2x^2+9x+9}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:24

a: \(\lim\limits_{x\rightarrow3}\dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow3}\dfrac{\left(x-3\right)\left(x+3\right)}{\left(x-3\right)\left(x-2\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow3}\dfrac{x+3}{x-2}=\dfrac{3+3}{3-2}=\dfrac{6}{1}=6\)

b: \(\lim\limits_{x\rightarrow5}\dfrac{x^2-5x}{x-5}=\lim\limits_{x\rightarrow5}\dfrac{x\left(x-5\right)}{x-5}=\lim\limits_{x\rightarrow5}x=5\)

c: \(\lim\limits_{x\rightarrow-3}\dfrac{x^2-3x}{2x^2+9x+9}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-3}\dfrac{x\left(x-3\right)}{2x^2+6x+3x+9}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-3}\dfrac{\left(-3\right)\left(-3-3\right)}{\left(-3+3\right)\left(2\cdot\left(-3\right)+3\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-3}\dfrac{18}{0\cdot\left(-3\right)}=-\infty\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
You are my sunshine
Xem chi tiết