títtt

tính giới hạn

a) \(\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{4-x^2}{2x^2+7x+6}\)

b) \(\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{2x^2-13x+20}{x^3+64}\)

c) \(\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{2x^2+8x+6}{-2x^2+7x+9}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:31

a: \(\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{4-x^2}{2x^2+7x+6}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{\left(2-x\right)\left(2+x\right)}{2x^2+4x+3x+6}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{\left(2-x\right)\left(x+2\right)}{\left(x+2\right)\left(2x+3\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-2}\dfrac{2-x}{2x+3}=\dfrac{2-\left(-2\right)}{2\cdot\left(-2\right)+3}=\dfrac{4}{-4+3}=-4\)

b: \(\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{2x^2-13x+20}{x^3+64}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{2x^2-8x-5x+20}{\left(x+4\right)\left(x^2-4x+16\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow4}\dfrac{\left(x-4\right)\left(2x-5\right)}{x^3+64}\)

\(=\dfrac{\left(4-4\right)\left(2\cdot4-5\right)}{4^3+64}=0\)

c: \(\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{2x^2+8x+6}{-2x^2+7x+9}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{2x^2+2x+6x+6}{-2x^2-2x+9x+9}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{\left(x+1\right)\left(2x+6\right)}{-2x\left(x+1\right)+9\left(x+1\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{\left(x+1\right)\left(2x+6\right)}{\left(x+1\right)\left(-2x+9\right)}\)

\(=\lim\limits_{x\rightarrow-1}\dfrac{2x+6}{-2x+9}=\dfrac{2\cdot\left(-1\right)+6}{-2\cdot\left(-1\right)+9}\)

\(=\dfrac{4}{11}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Way Back Home
Xem chi tiết