títtt

tính

a) \(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}\dfrac{-4x}{x-3}\)

b)  \(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}\dfrac{-4x}{x-3}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:57

a: \(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}\dfrac{-4x}{x-3}\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}x-3=3-3=0\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}-4x=-4\cdot3=-12< 0\)

=>\(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}-\dfrac{4x}{x-3}=-\infty\)

b: \(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}\dfrac{-4x}{x-3}\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}x-3=3-3=0\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}-4x=-4\cdot3=-12< 0\)

=>\(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}\dfrac{-4x}{x-3}=-\infty\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết