títtt

cho \(f\left(x\right)=\left\{{}\begin{matrix}x^2-3\\x+3\end{matrix}\right.\) \(x\ge3\);\(x< 3\)

a) tính \(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}f\left(x\right)=?\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}f\left(x\right)=?\)

b) tính \(\lim\limits_{x\rightarrow3}f\left(x\right)\) nếu có

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 20:02

a: \(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow3^+}x^2-3=3^2-3=6\)

\(\lim\limits_{x\rightarrow3^-}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow3^-}x+3=3+3=6\)

b: Vì \(\lim\limits_{x\rightarrow3^+}f\left(x\right)=\lim\limits_{x\rightarrow3^-}f\left(x\right)=6\)

nên hàm số tồn tại lim khi x=3

=>\(\lim\limits_{x\rightarrow3}f\left(x\right)=6\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Đình Lực
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết