Traan MinhAnh

* Tính đạo hàm cấp hai

a) f(x) = tan (x2+1)

b) f(x) = sin (5x-6) + \(\sqrt{x^2-1}\)

c) f(x) = \(\sqrt{x^2-1}\) + cot (3x-1)

d) f(x) = \(\dfrac{x+1}{2x-1}\)

loading...  loading...  loading...  loading...  loading...  loading...  loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Nguyễn Kiều Anh
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết
Phương Lee
Xem chi tiết
títtt
Xem chi tiết